(ACN) Els jutjats de primera instància de Barcelona han acordat per unanimitat uns criteris orientadors per a l’aplicació de les recents normes processals en matèria d’habitatge, després de la llei aprovada pel Congrés a finals de maig. La unificació de criteris té la finalitat, segons la junta de jutges, de “contribuir a reduir la litigiositat i introduir una major seguretat jurídica en les actuacions judicials”.

L’acord té com a objectiu “dotar d’una certa uniformitat la tramitació dels procediments, així com afavorir la predictibilitat de la tramitació processal de cada assumpte, sens perjudici dels pronunciaments de fons que es puguin dictar en cada cas”.

L’acord es va aprovar el 29 de juny i va passar a la Comissió Permanent de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que n’ha pres nota. La nova legislació s’aplicarà a tots els litigis que ja estiguessin en tramitació, però no afectarà les demandes que ja s’havien presentat abans de l’aplicació de la llei i encara no havien estat admeses a tràmit. Tampoc es podran suspendre els procediments per al·legació de vulnerabilitat dels ocupants en les demandes iniciades abans d’entrar en vigor la llei, almenys fins a l’execució de la sentència de desnonament.

Què diuen els nous criteris?

Si el propietari és un gran tenidor no podrà interposar una demanda contra ocupants si no acredita que ha exhaurit els tràmits per saber si l’immoble es destina a residència habitual, si els ocupants són vulnerables i per sotmetre’s al tràmit previ de conciliació o intermediació.

Els jutjats consideraran els propietaris com a grans tenidors si tenen 10 immobles o més de 1.500 metres quadrats de superfície residencial construïda, o les xifres que marquin les administracions en les zones de mercat residencial tens. També s’inclouran en aquesta categoria els immobles en usdefruit o aquells sobre els que tinguin més del 50 % de la propietat. En els casos de mercat residencial tens, els grans tenidors seran els qui tinguin cinc o més immobles urbans en aquell entorn. Segons els magistrats, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl es consideren grans tenidors.

Pel que fa a la suspensió dels procediments per vulnerabilitat dels ocupants, els jutges consideren que també s’han d’aplicar als casos que la moratòria per la covid va preveure.

D’altra banda, la regulació del preu dels lloguers, segons els jutges, només es pot aplicar als lloguers afectats per la llei del 1994 i no pels lloguers de renda antiga del 1964.