L’empresa nord-americana donarà suport a la definició d’un nou protocol de ciutat (City Protocol) que serveixi de referència per poder determinar l’ideal de ciutat mitjançant indicadors com, ara, aspectes estructurals, funcionals, socials i de sostenibilitat. Un cop recollides les dades serviran per poder definir polítiques i projectes de futur per millorar la qualitat de la ciutat. El protocol de ciutat podrà ser adoptat per qualsevol ciutat del món.

Barcelona com a banc de proves

L’acord entre Cisco i l’Ajuntament facilitarà l’impuls de nous projectes pilots que es provaran a Barcelona, entre els quals s’inclourà un nou concepte de gestió de l’ennllumenat públic, el pagament per llum. D’aquesta manera,  la ciutat pagaria pels lumens consumits  i no per la infrastructura fixa. També la monitorització de l’energia en els 2.000 edificis públics de la ciutat, el reaprofitament de l’aigua de la pluja o la creació d’una xarxa intel·ligent d’autobusos.

Aquest és el segon acord important que signa l’Ajuntament aquest mes de febrer. El dia 14, la companyia Schneider Electric, va signar un acord per crear al 22@ el seu primer Centre d’Excel·lència Smart City a tot el món.