Amb aquest paviment, instal·lat a dos punts de la plaça, s'ha aconseguit reduir un 53% la presència de monòxid de carboni i d'ozó provinent dels vehicles. Es tracta d'una prova pionera amb un sistema basat en la fotocatàlisi, un procés que utilitza l'energia lumínica del sol per afavorir la degradació dels contaminants atmosfèrics. Mesures com aquesta poden contribuir a millorar la qualitat de l'aire, que a Barcelona, si ens fixem en la quantitat de particules per metre cúbic, se situa de mitjana en el llindar entre millorable i pobre. Per això l'Ajuntament prepara un pla d'energia, canvi climàtic i qualitat de l'aire amb l'objectiu de reduir, en els propers 10 anys, fins a un 56% les partícules en l'aire i un 25% l'òxid de nitrogen. El pla, que encara s'està debatent, preveu entre altres coses racionalitzar la càrrega i descàrrega de mercaderies, reduir el nombre de taxis que circulen buits creant noves parades o afavorir l'ús de la moto i el cotxe elèctrics. IMMA MAYOL, regidora de Medi Ambient "Així mateix hi ha d'haver una actuació a la zona del port perquè el canvi d'electrificar el funcionament dels vaixells quan estan a terra i en comptes d'utilitzar combustibles fóssils, utilitzar electricitat seria una cosa que ens ajudaria molt, per tant és una mica la lògica de sempre: una munió d'actuacions que convergèixen en un únic objectiu." L'Ajuntament descarta, de moment, limitar la circulació de vehicles a la ciutat, com sí que han fet en canvi altres ciutats europees. Si s'aconseguís reduir els nivells de contaminació, fins i tot per sota de l'objectiu que preveu el pla, es podria augmentar l'esperança de vida, segons el Centre de Recerca en Epidemologia ambiental, en prop de mig any.

Els experts del Centre de Recerca en Epidemiologia ambiental expliquen que la reducció de la pol·lució és més important del que sembla. Apunten que si s’aconseguís reduir els nivells de contaminació de manera notable, augmentaria l’esperança de vida dels barcelonins.

Per millorar la qualitat de l’aire, l’Ajuntament ha descartat qualsevol mesura que impliqui reduir el trànsit a la ciutat. Des del govern municipal expliquen que tenen damunt la taula un pla que pretén lluitar contra la contaminació a la ciutat des de diferents fronts.

La qualitat de l’aire de Barcelona

Les estacions que avaluen la qualitat de l’aire tenen en compte diversos factors. Mesuren la concentració de gasos contraminants a l’atmosfera: diòxid de sofre, monòxid de nitrogen, diòxid de nitrogen, sulfur d’hidrogen, monòxid de carboni i ozó. També calculen les partícules en suspensió que hi ha per cada metre cúbic.

A partir d’aquests paràmetres, s’estableixen un llindars. Així, es distingeix entre una qualitat de l’aire bona, millorable o pobra. Entre quarts de 7 h i les 8 h, i entre quats de 21 h i quarts de 22 h, l’aire de Barcelona supera els llindars recomanats. Aquests pics coincideixen amb les hores de més trànsit a la ciutat.

100211PICS CONTAMINACIÓ AIRE+