(ACN) La Fiscalia de Barcelona tindrà a partir d’ara una fiscal especialitzada i dedicada exclusivament a la protecció a les víctimes de delictes. Fins ara, el Servei d’Atenció a la Víctima de la Fiscalia de Barcelona es portava a terme des de la secció especialitzada de Violència contra la Dona, que continuarà promovent la protecció i tutela específica de les víctimes d’aquest tipus de violència. Per part seva, la nova fiscal especialista coordinarà una xarxa de referents en les diferents seccions especialitzades, territorials i àrees.

Les seves funciona consistiran, entre d’altres, a proporcionar informació a la víctima sobre drets, mecànica i evolució del procés penal i de la posició de la víctima, serveis especialitzats d’assistència, drets econòmics relacionats amb el procés, reclamació dels danys i perjudicis soferts i dret d’accés a la justícia gratuïta.

Garantir la protecció, especialment dels menors

També se’n garantirà la protecció a través de la coordinació dels diferents òrgans, institucions i entitats competents per a la prestació de serveis de suport a la víctima. Així es facilitarà la coordinació amb l’òrgan judicial i el fiscal assignat a l’assumpte concret, valorant l’adopció de les mesures necessàries per protegir-los de manera integral i procurar la major celeritat possible del procediment penal, especialment quan es tracti de víctimes menors d’edat o amb discapacitat necessitades d’especial protecció.

Informació sobre les sortides de la presó dels condemnats

A banda, la fiscalia es coordinarà amb els serveis de Vigilància Penitenciària i d’Execució Penal per conèixer amb antelació suficient les sortides derivades de la concessió de permisos penitenciaris o llibertat condicional o de l’aprovació de la llibertat definitiva, en els casos d’autors de delictes d’especial gravetat (com ara delictes violents o agressions sexuals) a fi de reforçar les mesures de seguretat existents, quan calgui.

En la fase de judici oral, promourà l’acompanyament a la víctima per part dels professionals de l’OAV (Oficina d’Atenció a la Víctima) o de la policia judicial, informarà sobre les ajudes i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual i impulsarà l’abonament de la indemnització que s’hagués fixat al seu favor.