L’estudi s’ha fet sobre una mostra de 1.200 treballadors espanyols de diferents sectors d’activitat i amb diferents graus de responsabilitat i edats.

L’enquesta ha analitzat diferents factors que intervenen en la satisfacció i la motivació dels treballadors. Pel que fa a la valoració dels caps, l’informe revela que les dones obtenen millor puntuació, sobretot en qüestions referents a la conciliació de la vida laboral i familiar. Aquesta preferència es superior en el grup de treballadors amb més de 35 anys (un 69% prefereixen una dona), però especialment en el de majors de 50 anys (un 81%). En aquest aspecte, els homes sense fills són els caps pitjor valorats.

En referència a la motivació, l’estudi diu que els treballadors que veuen la feina només com una forma de guanyar diners estan menys satisfets que aquells que tenen altres motivacions com aprendre o ser útils a altres persones.

Els més satisfets amb la seva situació professional són els executius (71%) i els que menys els treballadors del sector venda-serveis.

El Baròmetre de Conciliació l’han el·laborat conjuntament Edenred i l’escola de negocis ‘IESE.