MANUEL GAYA, veí "Aquestes cases baixes són un rengle de 18 cases. Cada casa té cinc metres de façana, per tant, en total són 90 metres de façana que, gairebé, es pot dir que és com una illa de Barcelona. Des de fora es veu que només té planta baixa i pis, i té coberta a dues aigües que és d'arquitectura popular. Però hi ha moltes cases que, a més, també tenen soterrani. És a dir que són tres plantes. Llavors això tira per terra aquesta idea de que eren cases de colònies o cases obreres sinó que eren cases de gent artesana que tenia les seves fàbriques, els seus tallers. L'any 1837 hem trobat documents que ens diuen que es va fer un establiment de cens d'aquesta casa. I ara estem al 2012, per tant, són 175 anys de història que tenim en aquesta casa. Aquestes cases van ser començades a construir l'any 1837. L'any anterior, el 1836, hem trobat una reial ordre militar que deia que aquestes cases no podien tenir més de 6,40 metres d'alçada que era l'alçada permesa perquè tot això eren terrenys militars. No es podia edificar més alt perquè passessin les bombes. No es podia edificar més alt."