CARMEN BERMÚDEZ, vicepresidenta del Consell Municipal d'Immigració "Nosotros lo que más luchamos es por esa parte de que la gente pueda renovar sus papeles, de que pueda estar de forma legal aquí sin problemas, y que no se le exijan tantas cosas que son imposibles de llegar al cielo a recogerlas."

Les propostes surten després que el desembre passat, en un plenari del Consell Municipal d’Immigració, s’aprovés un comunicat de denúncia de la situació d’indefensió que pateixen les persones que es troben en situació irregular. El text ha estat elaborat pel Col·legi d’Advocats de Barcelona i per entitats de l’àmbit de la immigració.

El consell ha fet 67 propostes agrupades en vuit apartats. Destaca que per obtenir l‘autorització de residència temporal per arrelament social es reconeguin totes les modalitats contractuals, com per exemple el contracte de treball per formació. També que per a la renovació del permís de residència i treball es valorin com a ingressos de la unitat familiar no només els del cònjuge, sinó també els dels fills i ascendents amb qui visquin.

Una altra proposta és que es permeti la pròrroga de les autoritzacions de residència i treball per circumstàncies excepcionals quan s’extingeixin les autoritzacions i que es mantinguin en les situacions d’excepcionalitat, com ara raons humanitàries, menors o malalties. En vista de les dificultats d’empadronament, es demana que es possibiliti l’empadronament sense domicili fix.

També es demarà al Govern espanyol que s’apliquin amb més rigorositat els criteris d’ingrés al Centre d’Internament d’Estrangers i que es deixi d’aplicar el procediment preferent previst en l’article 63 de la Llei d’estrangeria de forma injustificada, sense tenir en compte la concurrència efectiva dels requisits. L’Associació Papers i Drets per a Tothom ha demanat que les propostes vagin més enllà.