funcions president mesa electoral

L’engranatge de les eleccions de Catalunya 2024 no seria possible sense la participació dels ciutadans a les meses electorals el dia de les votacions. Cadascuna de les meses electorals que hi haurà el 12 de maig als col·legis electorals de tot Barcelona tindrà una persona que farà de president de mesa i dues que en seran vocals. Hi ha milers de ciutadans, entre titulars i suplents, que seran seleccionats com a membres de taula aquest 12-M. Però, què ha de fer exactament el president d’una mesa electoral?

T’expliquen a continuació quines són les funcions del president d’una mesa electoral.

Quin són els drets del president d’una mesa electoral?

Les meses electorals estan formades per tres persones: la que ocupa la presidència i dues que fan de vocals de mesa. Per fer aquesta funció, tots ells tenen drets i també deures. Entre els drets, hi ha el de rebre una dieta de 70 €, un permís retribuït si és laborable i una reducció de cinc hores de la jornada de treball de l’endemà si es treballa per compte d’altres o s’és funcionari.

És “l’autoritat exclusiva” dins del col·legi electoral

El president de la mesa és responsable que respecti l’ordre públic. Per tant, dins del col·legi té “l’autoritat exclusiva” i, fins i tot, pot demanar la intervenció de les forces i cossos de seguretat si s’escau.

Quins són els deures del president d’una mesa electoral?

Tant la presidència com els vocals de la mesa i els suplents han d’estar presents al local electoral el dia de la votació a les vuit del matí per constituir la mesa electoral. A partir d’aquí, a les 9 h s’obren els col·legis electorals i la tasca del president i els dos vocals es distribueix de la manera següent:

 • Controlar les votacions fins que es tanqui el col·legi:
  • Comprovar la identitat de cada votant.
  • Comprovar que la persona està inclosa a la llista del cens.
  • Comprovar que la persona diposita la papereta a l’urna.
  • Anotar el nom i els cognoms de la persona que vota a la llista numerada de votants.
 • Garantir el vot dels membres de la mesa i els interventors quan el col·legi ja ha tancat.
 • El president introduirà a l’urna les paperetes del vot per correu.
 • Fer l’escrutini dels vots: el president extreu els sobres un a un, els obre i llegeix la papereta en veu alta i l’ensenya als presents.
 • El president anuncia els resultats de la votació i s’omplen l’acta d’escrutini i l’acta de la sessió.
 • Preparar la documentació electoral:
  • Es fan tres actes: dues que lliura el president de la mesa al jutjat de primera instància o jutjat de pau i la tercera que lliura com a mínim un dels vocals a un treballador de correus.

Què vols saber de les eleccions a Catalunya 2024?