ajuda lloguer 2022 joves

El juny es va poder demanar l’ajuda al lloguer 2022 per a joves, un bo juvenil de 250 euros mensuals al qual podien accedir uns 10.000 joves de Catalunya. Amb aquesta ajuda, que compta amb una partida de 200 milions d’euros, el Govern espanyol vol fomentar l’emancipació juvenil. La Generalitat de Catalunya va obrir el termini per sol·licitar l’ajuda al lloguer 2022 per a joves abans de l’estiu i ja ha arribat a la seva fi.

A continuació t’oferim una guia completa on t’expliquem com calia demanar l’ajuda al lloguer 2022 per a joves a Catalunya, quins eren els requisits per sol·licitar el bo i quina documentació calia presentar.

Ajuda al lloguer 2022 per a joves | GUIA

A qui va dirigida l’ajuda al lloguer 2022?

El bo per al lloguer va dirigit als joves de fins a 35 anys que tinguin un contracte de lloguer. Caldrà, però, que compleixi diversos requisits.

Quan sol·licitar l’ajuda al lloguer 2022 per a joves?

El bo jove al lloguer 2022, aprovat pel Govern espanyol, ha entrat en vigor aquest mes de juny amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener del 2022. Segons les bases, publicades l’1 de juny al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), les sol·licituds es poden presentar de forma telemàtica des del 8 de juny. Hi podran accedir gairebé 10.000 joves d’entre 18 i 35 anys.

Per demanar l’ajut hi ha hagut temps fins al 17 de juny del 2022. Segons va explicar la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, però, el primer dia ja s’havien esgotat els diners del bo jove de lloguer. En només 7 hores, la Generalitat va rebre 15.000 peticions per rebre l’ajut, quan es calcula que els 29 milions de pressupost només poden abastar 9.666 expedients.

Requisits per demanar el bo per al lloguer

Si tens dubtes de si tens dret a sol·licitar l’ajuda jove per pagar el lloguer aquest any, t’expliquem quins són els requisits que hauràs de complir.

 • Tenir entre 18 i 35 anys.
 • Tenir residència legal a Catalunya.
 • L’habitatge llogat ha de ser el lloc de residència habitual del beneficiari de l’ajuda.
 • Disposar d’una font d’ingressos regular.
 • No superar els 24.301 euros anuals.
 • No rebre altres ajudes al pagament del lloguer, ja siguin autonòmiques o locals. En canvi, l’ajuda al lloguer per a joves sí que és compatible amb l’ingrés mínim vital, sempre que no excedeixi l’import total del lloguer.
 • Inicialment, el preu del lloguer no podia superar els 600 euros, però les comunitats autònomes podran ampliar el topall fins als 900 euros. A Barcelona, serà de 900 €. En el cas del lloguer d’habitacions, el preu límit se situa en 450 euros a Barcelona i àrea metropolitana.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud i tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

Documentació que cal presentar

Aquesta és tota la documentació que cal presentar per demanar l’ajuda al lloguer 2022 per a joves:

 • Document Nacional d’Identitat (DNI)
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de la resta de membres de la unitat convivencial en edat laboral
 • Llibre de família, si s’escau
 • Contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant
 • Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponents a l’any de la convocatòria pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Full de transparència bancària normalitzat o document equivalent.

On demanar l’ajuda al lloguer 2022?

L’ajuda al lloguer 2022 es pot demanar al web d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.