El Xavi Dua comprova les queixes del Josep, un veí que està molest pel poc espai de què disposen els vianants en algunes voreres del barri.