La tria d'escola a Barcelona parteix d'una desigualtat. Les famílies amb més nivell d'estudis tenen més informació sobre els centres educatius que no pas la resta. Això fa que evitin les escoles que creuen que podrien ser negatives per a l'educació dels fills. ISMAEL PALACÍN, director de la Fundació Jaume Bofill "El que hem d'evitar és que els pares hagin de competir per fugir d'aquells centres que tenen mala consideració social, que tenen mals resultats o que agrupen els alumnes immigrants en un percentatge superior als altres". A l'hora de descartar el centre on cursar l'educació infantil, un 60% dels pares tenen en compte la qualitat del professorat. En segon lloc, el projecte educatiu del centre, amb un 59%. El perfil de l'alumnat i la proximitat del centre preocupen aproximadament la meitat de les famílies. MIQUEL ÀNGEL ALEGRE, coordinador de l'estudi "Un dels motius de preocupació és que moltes famílies, sobretot de classe alta, tenen com a criteri bàsic l'alumnat." La Fundació Bofill assegura que ja hi ha escoles a Barcelona que estan estigmatitzades. Per això, demana a la Generalitat que trenqui la dinàmica amb polítiques de discriminació positiva cap a aquests centres.