La iniciativa per avançar les eleccions al proper 13 de juny ha rebut 160 vots a favor, 79 en contra, 10 en blanc i tres de nuls, de manera que no ha obtingut els 189 favorables, dos terços dels membres, necessaris perquè prosperés, segons estableixen els estatuts de la universitat.

La convocatòria d’eleccions s’ha fet després que els membres que el conformen presentessin signatures per sol·licitar l’avançament electoral. Ha estat l’únic punt de l’ordre del dia d’una reunió en la qual hi ha hagut una alta participació a través de nombroses intervencions.

El rector és elegit per la comunitat universitària entre catedràtics en actiu i els que presten serveis a la UPC, mitjançant l’elecció directa i per sufragi universal i secret, i posteriorment és nomenat per l’òrgan de govern de la institució. Hi tenen dret a vot els professors, el personal docent i investigador, els estudiants de grau i màster i el personal d’administració i serveis. Els vots del professorat, però, tenen més valor percentual (51%) que els del PDI (14%), dels estudiants (24%) i que els del PAS (11%).

La Generalitat ha retallat un 37% l’aportació per estudiant universitari des de 2009

En tres anys (de 2009 a 2012) el govern de Catalunya va reduir un 37% l’aportació econòmica que fa per cada estudiant de les set universitats públiques, segons dades proporcionades per la Secretaria d’Universitats i Recerca. En conjunt, el global de l’aportació econòmica ha passat dels 68.563 euros el 2009, un any abans que CiU guanyés les eleccions, a 42.981 euros el 2012. Els estudiants que reben més subvenció són precisament els de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), seguits pels alumnes de la Pompeu Fabra (UPF); la Rovira i Virgili (URV); la de Lleida (UdL); l’Autònoma de Barcelona (UAB); la de Girona (UdG), la de Barcelona (UB) i la de Vic (UVic).

La mateixa Secretaria ha precisat que l’aportació econòmica es calcula tenint en compte el nombre d’estudiants que té cada centre i amb un finançament que té una part variable i una altra de fixa. La Generalitat hi fa una aportació mitjançant contractes programa per a despeses de funcionament, consecució d’objectius estratègics, inversions i equipaments.