El Llibre blanc per a la transició nacional dóna resposta a gran part de les incerteses que hi ha en cas que Catalunya assoleixi la independència. Un volum de 1.300 pàgines que han presentat aquesta dilluns el president de la Generalitat i el consell assessor que l’ha redactat.

El llibre blanc recull 18 informes elaborats per 15 experts del Consell Assessor per a la Trancisió Nacional (CATN) que durant un any i mig han escrit aquest text, que vol demostrar la viabilitat política i tècnica d’una Catalunya independent.

Una de les qüestions centrals del text és el futur econòmic del nou estat català. Segons l’informe, desapareixeria el dèficit fiscal i fins i tot hi hauria uns beneficis fiscals de més de 11.000 milions d’euros. Pel que fa al finançament, durant els primers trimestres no hi hauria problemes si la independència fos pactada i en cas contrari es generarien unes despeses d’entre 4.500 i 5.000 milions d’euros mensuals destinats a despeses com els sous dels funcionaris. Per fer-ho es preveu l’obtenció de crèdits, l’emissió del deute o de bons de la Generalitat. També s’alerta d’un possible boicot dels productes catalans que faria caure el 2% del PIB.

El llibre també valora l’encaix de Catalunya en el món. Segons l’informe, l’Estat compliria 31 dels 34 requisits per continuar a la Unió Europea. S’opta per conservar l’euro i ingressar als organismes oficials com l’ONU, l’FMI i el Banc Mundial.