Les obres preveuen la reurbanització de l’àmbit més públic de la zona com del més domèstic, més proper als edificis. A la part pública, concebuda com una zona comunitària, s’hi ubicaran els elements urbans i l’arbrat. Als espais d’àmbit domèstic, fins ara descuidats, s’hi faran placetes i s’obrirà a les escales de veïns la possibilitat de personalitzar-les.

En termes generals, les obres en aquesta zona serviran per canviar l’enllumenat per fanals LED, posar-hi nou arbrat i plantes, instal·lar-hi una nova xarxa de reg i pavimentar el terra. Concretament, el paviment serà del mateix color que la resta d’intervencions als entorns del barri, fet d’asfalt, microaglomerat, i betum asfàltic acolorit amb òxid de ferro. Pel que fa al mobiliari, s’hi col·locaran bancs de llistons de pi i peus i braços d’alumini, i papereres d’acer de 60 litres.