El procés de negocació es va iniciar el mes de desembre passat. Aquest preacord estableix les condicions sociolaborals i econòmiques que s’aplicaran entre el 2012 i el 2014. El 28 de març se signarà el pacte entre les dues parts.

Condicions sociolaborals

S’ha pactat que es mantinguin les condicions actuals i, fins i tot, que en alguns casos es millorin. Per tant, es garantiran els llocs de treball i els contractes temporals tindran vocació de continuïtat. El preacord fixa que en els casos de contractació externa, s’intentarà assolir la paritat.

Es mantindrà la jubilació parcial i els tres sistemes de descans que podran escollir els treballadors. També es comprometen a preservar les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar i la prima d’objectius. Els treballadors que renovin el carnet D per compte de l’empresa podran sol·licitar fer el curs dins de la jornada laboral.

Condicions econòmiques

Les taules salarials de 2012 i 2013 s’incrementaran un 1,2%

i les de 2014, un 1%. A més, s’abanoran dues pagues extraordinàries de l’1,2% del sou de 2011 en el segon trimestre de 2013 i el segon trimestre de 2014.