Mitjançant la tècnica de la cromatografia, consistent en separar barreges, la Irene Lapuente ens instrueix sobre els principals pigments presents a les verdures i les hortalisses: la clorofil·la, el carotè i la xantofil·la.