pap 2024 catalunya proves

Tens la mirada posada en les PAP 2024 a Catalunya? Tothom qui vulgui ser mestre ha de saber què són les PAP, les proves d’aptitud personal: uns exàmens que s’han de passar abans de les PAU i d’anar a la universitat per accedir als graus d’Educació Infantil i i Educació Primària. Us expliquem què s’avalua, com funcionen i quan es fan aquestes proves clau perquè no us en perdeu cap detall.

Què vols saber de les PAP 2024?

PAP 2024 a Catalunya: qui les ha de fer?

Han d’examinar-se de la prova els estudiants que vulguin començar el proper curs el grau d’Educació Infantil o d’Educació Primària i que es troben en alguna de les situacions següents:

  • Estudiant amb el batxillerat finalitzat o cursant 2n de batxillerat.
  • Estudiant amb un cicle formatiu de grau superior (CFGS) finalitzat o que acabes aquest any.
  • Estudiant procedent d’un sistema educatiu estranger que compleixes o pots complir els requisits d’accés a la universitat.
  • Estudiant que accedeixes a la universitat amb les proves per a més grans de 25 i 45 anys i per l’accés per a més grans de 40 anys.
  • Estudiant que NO has superat la PAP anteriorment.

Quines universitats demanen les PAP?

El gruix d’universitats exigeixen haver superat la prova abans de cursar el grau d’Educació Infantil i Primària. Les úniques excepcions són la URL i la UIC, que no demanen les PAP com a requisit d’entrada als graus esmentats i segueixen el seu propi procés d’admissió.

examen anglès selectivitat 2022

Exàmens de les PAP 2024: continguts que entren a les proves

A la prova s’examinen sobretot dues competències:

  • Competència comunicativa i raonament crític. S’avalua la capacitat d’anàlisi, interpretació i síntesi, així com l’habilitat d’expressar per escrit amb claredat i precisió. També s’examina la capacitat d’aplicar el raonament cientificotècnic.
  • Competència logicomatemàtica: S’avalua la capacitat d’usar coneixements i habilitats relatius a diversos àmbits de les matemàtiques per resoldre exercicis i problemes.

Dates de les PAP i on es fan

En els últims anys, les convocatòria ordinària de les PAP a Barcelona s’han fet al llarg del mes d’abril al Campus Mundet de la UB (passeig de la Vall d’Hebron, 171). Al mes de juliol se’n fa la convocatòria extraordinària. Prèviament, entre febrer i març, s’ha d’haver tramitat les matrícules. Us facilitarem les dates oficials per a l’any 2024 tan aviat com es publiquin.

Com s’avalua la PAP?

La qualificació final de la PAP és apte o no apte. La PAP es considera superada (apte) quan la qualificació final és igual o superior a cinc punts sobre deu. Aquesta qualificació final s’obté de la mitjana aritmètica d’ambdós exàmens i cal que cada prova obtingui almenys un 4 sobre 10. Un cop superada, la PAP té validesa indefinida.