El servei ofereix un habitatge com a primera mesura per a la reinserció social de la persona sense llar. Una vegada instal·lats al pis, els usuaris reben suport per accedir a la xarxa de serveis i a les prestacions de caràcter universal com són sanitat i els serveis socials, i per facilitar-los l’accés a les prestacions econòmiques i assistencials a les quals puguin tenir dret.

L’atenció ofereix a les persones suport per tal que recuperin les habilitats d’autogestió, es puguin integrar al barri i refacin les relacions familiars i socials, sempre que sigui possible. En aquest servei s’incorpora per primera vegada la figura de la persona que ha patit una situació similar a la dels usuaris del servei i ha aconseguit sortir-se’n. Fa una funció d’exemple i mediació en el procés de millora de l’autonomia.

El servei es posa en marxa després de la prova pilot amb 10 persones engegada per la fundació Rais. Actualment, a Barcelona hi ha unes 900 persones sense sostre que dormen al carrer, un terç de les quals estan en situació cronificada.