Les Tres Torres és el barri de Barcelona amb la renda disponible de les llars per càpita més alta de la ciutat: 38.449 €. La xifra supera en un 78 % la mitjana de la ciutat (21.484 €), i gairebé quadruplica la renda disponible més baixa, que es troba a Ciutat Meridiana (10.554 €). Les dades apareixen en un informe de l’Ajuntament de Barcelona sobre la renda de les llars corresponent al 2018 i que, per tant, no reflecteix encara l’impacte de la pandèmia. Les Tres Torres ha superat Pedralbes, que era primer el 2017.

L’informe La renda de les llars de Barcelona 2018 té com a punt de partida els arxius fiscals de l’Atles de Distribució de la Renda de les Llars de l’Institut Nacional d’Estadística. El document ha permès tenir dades no només de districtes i barris, sinó també de seccions censals. Els barris amb la renda disponible més alta són gairebé tots els de Sarrià – Sant Gervasi, però en les primeres posicions s’hi fan un lloc també la Vila Olímpica del Poblenou (30.425 €) i la Dreta de l’Eixample (28.119 €).

Pel que fa als barris amb la renda disponible més baixa, ho són gairebé tots els de Nou Barris (Torre Baró, Vallbona, Trinitat Nova, Can Peguera, les Roquetes, Verdum…) però també hi apareix el Raval, quart per la cua (12.351 €), i també la Trinitat Vella i Baró de Viver (al districte de Sant Andreu) o el Besòs i el Maresme, a Sant Martí, i la Marina del Prat Vermell, a Sants-Montjuïc.

Diferències entre barris d’un mateix districte

Els resultats de l’informe posen de manifest la diversitat entre barris d’un mateix districte. Els de l’Eixample i Gràcia són els que tenen unes rendes disponibles per llar més similars entre si. En canvi, a les Corts hi ha un contrast entre Pedralbes (35.710 €) i els altres dos barris del districte: les Corts (27.393 €) i la Maternitat i Sant Ramon (24.875 €). Però per contrast, el de Sant Martí: la renda disponible a Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou (23.277 €) quasi duplica la del Besòs i el Maresme (12.433 €), separats per la Diagonal.

La secció censal amb menor renda, al Besòs i el Maresme

Si s’afina la mirada més enllà dels barris, per seccions censals, la que té la renda disponible per llar més baixa de tota la ciutat no correspon amb el barri amb menor renda. En aquest cas, es troba al Besòs i el Maresme, entre els carrers de Pere IV, Cristóbal de Moura i la rambla de Prim. En aquesta secció, la renda no arriba als 8.000 €. Una quantitat que multiplica per cinc la secció censal amb la renda més alta, a les Tres Torres (per sobre dels 40.000 €), entre els carrers de Pau Alcover, Escoles Pies, Vergós i Anglí.

Sobta, també, que al districte amb major renda disponible per llar, Sarrià – Sant Gervasi, hi ha una secció censal que queda per sota de la mitjana de la ciutat.

Les desigualtats entre barris es mantenen

L’informe constata que les desigualtats territorials entre barris es mantenen i no s’amplien. Entre el 2015 i el 2018, els barris més rics han pujat de renda, però els més pobres també ho han fet. “Hi ha estabilitat en la desigualtat territorial”, afirma la cap del Departament d’anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades, Dolors Cotrina. Aquesta lectura fa que el govern municipal celebri que les desigualtats no hagin anat a més.

Mantenir la desigualtat territorial estable al conjunt de la ciutat es deu, en part, al paper de l’Ajuntament en inversió social
Jordi Martí, regidor de Presidència

Per primera vegada, l’informe també recull d’on provenen els ingressos de les llars de Barcelona. El recurs principal són els salaris (54 %), seguit de les rendes mixtes (28 %) i les prestacions socials (18 %). Aquests percentatges, però, varien segons els barris, amb diferències destacables segons el nivell de renda.