Ciutat Vella està considerada àmbit de protecció arqueològica. Això vol dir que abans de fer qualsevol obra al districte, ja sigui diniciativa privada o pública, s'hi han de fer cales. Aquests treballs determinaran si a la zona hi ha restes arqueològiques importants i si afecten el projecte urbanístic. ISIDRE PASTOR, Coordinador Arqueologia Foment de Ciutat Vella "La idea de tenir en consideració prèviament en la redacció del projecte aquestes actuacions arqueològiques comporta que aquestes activitats o aquestes intervencions arqueològiques ja formin part dintre del calendari de l'obra, per tant, és una unitat més de l'obra i no acostumen a portar cap demora ni retard." Els carrers de l'Hospital i de Sant Antoni Abad corresponen a l'antiga via romana. Això vol dir que abans de començar qualsevol projecte ja se sap que s'hi trobaran restes arqueològiques. Per això, la primera feina és redactar un projecte que inclogui la instal·lació dels serveis necessaris amb el manteniment de les restes. JORDI FARGAS, arquitecte responsable projecte plaça del Pedró "Nosaltres quan procedim a l'inici de qualsevol projecte el que es fa es veure quins antecedents disposem. En el cas concret de la plaça del Pedró com ja fa pocs anys es van fer unes intervencions ja érem coneixedors de l'existència de certes restes d'arqueologia i com a tal ja era previsible possibles troballes." Que el subsòl de la plaça del Pedró és ple d'història no és cap novetat, però sí que ho ha estat la darrera troballa: sis enterraments d'època romana dels segles I i II després de Crist. ESTHER MEDINA, arqueòloga directora actuació plaça del Pedró "Quan apareixen les restes arqueològiques es fa, juntament amb l'excavació manual una documentació gràfica: es dibuixen, es fotografien i, un cop fet això, es fa un informe de les restes arqueològiques aparegudes. Es fa una valoració patrimonial i, finalment, es decideix si allò té prou entitat o no perquè siguin conservades." La informació recopilada en el lloc de l'obra així com les restes trobades passen a l'Arxiu del Centre de Conservació i Restauració del Museu d'Història. Aquí seran estudiats, classificats i, si fos necessari, restaurats. Una vegada acabat tot aquest procés formaran part del tresor arqueològic descobert al subsòl de la ciutat.