Per aconseguir-la caldrà complir alguns requisits. Les parelles hauran de presentar un pla de parentalitat, en el qual figurin les propostes de cadascun dels progenitors per a la criança i educació dels fills. Aquestes propostes hauran d’elaborar-se abans de la separació. En cas que s’aprovi la responsabilitat parental compartida, les responsabilitats dels pares seran conjuntes però el repartiment de la convivència no necessàriament serà del 50%. Fins ara, el jutge només establia la custòdia compartida en casos molt especials.