L'Omar i el Houdaifa estan recollint mostres d'aigua de la piscina del complex esportiu Maresme. Són alumnes de quart d'ESO de l'Institut Barri Besòs i, encara que no ho sembli, estan fent classe. Tots dos participen aquest trimestre en el projecte de diversificació curricular Estada a l'empresa. CLARA BALAGUER, tècnica Consorci Educació de Barcelona "Estades formatives que realitzen durant un trimestre, dos cops a la setmana, quan alumnes de tercer i quart d'ESO van a una entitat o empresa a observar una professió." És el primer cop que es desenvolupa a dos instituts de Sant Martí, el Barri Besòs i el Joan d'Àustria. Hi participen 24 alumnes amb unes característiques comunes: la desmotivació pels estudis i uns resultats acadèmics baixos. Amb aquest projecte volen que els joves millorin en els estudis, que coneguin diferents perfils professionals i que aprovin l'educació secundària, perquè les estades a empreses representen un 40% de la nota final de l'alumne. CONXITA JIMÉNEZ, coordinadora pedagògica Institut Barri Besòs "Saben que si compleixen unes condicions que els posem: ser puntuals, ser respectuós, fer les feines que el tutor els diu. Si compleixes tot això, ells tindran un 40% de la nota positiva." Un altre alumne de l'institut Barri Besòs és el Kevin. Fa l'estada al Centre d'Atenció Primària Besòs. Ell va escollir l'ambulatori, perquè té intenció d'estudiar un cicle formatiu relacionat amb la sanitat. KEVIN SOLA, alumne 4art ESO IES Barri Besòs "Yo lo pedí. Yo tenía pensado apuntarme en las ambulancias y me interesó el CAP. Espero que en el futuro pueda hacer esto." Un total de 24 empreses i entitats participen en la iniciativa. Un tutor s'encarrega d'orientar els joves en les feines a fer. JOSÉ MÁRMOL, referent Atenció Ciutadana CAP Besòs "De fet, jo sóc el tutor del Kevin, però no està només amb mi. Està amb tots els companys i el que fan en la mesura del possible és animar-lo i fer-li veure tots els aspectes d'un treball tan complex com pot ser el sanitari. Des de l'atenció al taulell, com passar pels magatzems o per la farmàcia. O veure com es fan les analítiques." El projecte de diversificació curricular està impulsat per la Inspecció d'Educació, el districte de Sant Martí i el Consorci d'Educació de Barcelona.

L’estada a l’empresa és una matèria optativa de batxillerat amb una funció essencialment orientadora que té com a objectiu fer conèixer a l’alumnat la realitat del món laboral. Consisteix bàsicament en un període de permanència i activitat de l’alumnat en una empresa, entesa com a unitat de producció, distribució o de serveis. L’estada a l’empresa ha de tenir una durada mínima de 140 hores, de les quals se’n poden utilitzar fins a 70 hores per desenvolupar continguts teoricopràctics al centre educatiu. Durant l’estada, l’alumnat pren contacte amb un camp professional vers el qual se sent motivat i, així, pot enfocar millor el seu projecte de futur, acadèmic i professional.