El govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat un decret llei pel qual es modifiquen alguns aspectes del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya. L’aprovació permetrà que es pugui habilitar el vot per correu postal i el vot electrònic en els processos d’elecció de juntes directives i presidències de clubs esportius catalans. La decisió afecta, indirectament, el Barça, ja que amb l’acord el club blaugrana podria fer les votacions a la presidència del club el 7 de març per correu ordinari.

Vot per correu, sí; electrònic, no

Amb l’activació del vot per correu en les eleccions dels clubs esportius, el Barça veu complerta una de les peticions que havia fet al govern quan en la reunió del Procicat es va decidir l’ajornament dels comicis a la presidència del club blaugrana.

Des de la junta gestora i la junta electoral del club s’esperava aquesta modificació del règim jurídic de les entitats esportives catalanes per poder convocar oficialment les eleccions a la presidència del club per al 7 de març.

De moment, però, les votacions al Barça només es podran fer de manera presencial o per correu postal. La possibilitat de fer-ho per correu electrònic no serà possible en les eleccions al club blaugrana. En un comunicat emès pel Govern català s’especifica que ” el nou Decret llei, que entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, incorpora dues disposicions transitòries, segons les quals en els processos d’elecció de les juntes directives i de la presidència de les entitats ja iniciats en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, es pot regular el procediment per a la votació mitjançant correu postal, encara que els seus estatuts no ho estableixin, però en canvi no es pot establir el vot per mitjans electrònics.”

En què consisteix el Decret llei

L’actual situació sanitària que viu Catalunya ha dut al Govern de la Generalitat a modificar determinats aspectes del règim jurídic de les entitats esportives del país.

En primer lloc, el Decret llei canvia l’article 31bis del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, de manera que s’autoritza els òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya a celebrar assemblees generals a distància per elegir els membres de la junta directiva. Es manté, però, la prohibició de fer aquests actes a distància per modificar els estatuts i reglaments de l’entitat, aprovar el vot de censura, acordar la transformació, la fusió o l’escissió de l’entitat, i dissoldre l’entitat.

En paral·lel, s’autoritza a les entitats esportives establir el vot per correu postal i per mitjans electrònics en els processos d’elecció de les juntes directives i dels presidents o presidentes, sempre que quedin garantits els drets d’informació, que quedi constància de la recepció del vot, que se’n garanteixi la identificació de l’elector, l’autenticitat i el secret del vot, i s’adoptin mesures que impedeixin la duplicitat i que en garanteixin la incorporació al moment de l’escrutini.

En segon lloc, el Decret llei aprovat per l’Executiu modifica l’apartat 2 de l’article 10 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, que a partir d’ara autoritza que els estatuts d’aquestes entitats puguin preveure el vot per correu i el vot per mitjans electrònics. Els estatuts de cada club esportiu també poden incloure qualssevol altres disposicions i condicions lícites que els promotors considerin convenients, sempre que no s’oposin a l’ordenament jurídic ni contradiguin els principis que configuren el club.