junta general d'accionistes Espanyol

L’Espanyol ha convocat, mitjançant la seva pàgina web, per al 13 de desembre la junta general d’accionistes d’aquest any, una trobada que serà telemàtica i començarà a les 12 h. El president, Chen Yansheng, hi farà acte de presència i la convocatòria es basarà en 10 punts.

L’ordre del dia de la junta general

Primer punt:

  • Informe del president.

Segon punt:

  • Examen i aprovació dels comptes anuals i de l’informe de gestió del club, acompanyats de l’informe d’auditoria, corresponents a l’exercici social tancat amb data 30 de juny del 2022.

Tercer punt:

  • Examen i aprovació de l’aplicació del resultat corresponent a l’exercici social tancat amb data 30 de juny del 2022.

Quart punt:

  • Examen i aprovació de la gestió social duta a terme pel Consell d’Administració del club durant l’exercici social tancat amb data 30 de juny del 2022.

Cinquè punt:

  • Reelecció d’auditor de comptes del club.

Sisè punt:

  • Reelecció i nomenament de membres del Consell d’Administració.

Setè punt:

  • Aprovació de la modificació de l’article 17 dels Estatuts socials, relatiu al dret d’assistència a la junta general.

Vuitè punt:

  • Aprovació de la modificació de l’article 20 dels Estatuts socials, relatiu a les reunions de la junta general.

Novè punt:

  • Precs i preguntes.

Desè punt:

  • Delegació de facultats en el Consell d’Administració, amb expressa facultat de substitució, per a la formalització, interpretació, esmena i/o execució dels acords adoptats per part de la junta general d’accionistes.