Biblioteca Gabriel Garcia Márquez

Ets usuari de la xarxa de biblioteques de Barcelona? Posa a prova els teus coneixements i mira de relacionar els noms de les 10 biblioteques que et proposem amb el seu barri. Hem triat aquelles instal·lacions que porten el nom d’escriptors. L’objectiu és completar el joc amb el menor temps possible. Sort!