(ACN) L’Aliança Educació 360 calcula que prop de 140.000 infants i adolescents d’entre sis i 15 anys quedaran exclosos de les activitats extraescolars aquest curs. O, dit d’una altra manera, en una classe de 25 infants, quatre no faran cap activitat. És el que es desprèn d’una enquesta sobre la qüestió que ha fet l’entitat sobre el curs 2022-2023, que mostra que el 83 % dels nens fan extraescolars. És a partir del 17 % restant que l’entitat fa el càlcul de la xifra.

Segons l’estudi, mentre que el 92 % dels estudiants amb més recursos sí que hi prenen part, només ho fan el 66 % dels més desfavorits. Per a ells, el preu esdevé clau en el 77 % dels casos, ja que s’estima que calen 560 euros per fill per afrontar la despesa anual. L’Aliança Educació 360 ha criticat la poca oferta gratuïta i ha demanat una política d’educació a temps complet amb més ajuts.

Extraescolars amb biaix de gènere

En aquest sentit, l’estudi revela que la privació material, el lloc de naixement i els estudis de les mares són factors condicionants de la baixa o nul·la participació en aquestes propostes. “Com més baix és el nivell socioeconòmic de les famílies, de menys intensitat, continuïtat i varietat és la pràctica extraescolar dels infants i adolescents”, han apuntat els responsables de l’Aliança Educació 360. La bretxa extraescolar s’observa en tots els àmbits d’activitat, especialment en l’esportiu, els idiomes i l’artístic.

A més de l’exclusió per motius econòmics, hi ha altres eixos de desigualtat com el gènere o el lloc de residència. El biaix de gènere existent decanta la participació en activitats esportives cap als nois, un 68 % respecte a un 47 % de noies. En les artístiques passa el contrari. Un 33 % de noies duen a terme aquesta mena de pràctiques en comparació amb un 16 % de nois. Així mateix, el document indica que també existeix una desigual distribució territorial de la participació extraescolar.

L’esport, l’extraescolar més practicada

Segons l’enquesta, vuit de cada 10 infants i adolescents dediquen una mitjana de cinc hores setmanals a les activitats extraescolars de tarda i cap de setmana durant el curs. L’activitat esportiva és la més practicada amb un 58 % de participació, molt per sobre de la resta de tipus, i amb una dedicació mitjana de 3,8 hores. La meitat ho fa de forma federada. La resta d’activitats tenen menys participació: el 33 % fa idiomes, el 25 % fa activitats artístiques, el 15 % fa reforç educatiu, el 7 % fa activitats de lleure a esplais i caus i el 5 % fa activitats tecnològiques.