Aquestes figures pintades al terra indiquen als vianants que poden caminar per aquest tram de calçada. Una opció que sorprèn si es té en compte que està al costat d’una vorera. Però aquest pas tan particular es va habilitar fa menys d'un any i té uns 120 metres de llarg. MARIA ASO "Pusieron estas vallas y siempre paso allí y muy bien porqué la acera quedaba muy pequeña. Los coches estaban aparcados como ahora están y no se pasaba bien, sobre todo a las horas de colegio que la gente va de prisa con cochecitos, que suben, que bajan..." La vorera d'aquest tram del carrer del Cardenal Tedeschini fa dos metres i mig d'ample. Els escocells que envolten els arbres n'ocupen la meitat i transitar amb cadira de rodes o cotxets de la compra o de bebès resultava complicat. Segons el districte de Sant Andreu, el pas és provisional. JUAN PEÑALBERT "Lo ideal sería que ampliaran la acera y dejaran esto un poco más en condiciones." Per sota del carrer del Cardenal Tedeschini, però, hi passa un col·lector d'aigües. Per aquest motiu, per arranjar la vorera, caldria aixecar tot el carrer. Una obra que el districte no té prevista de manera immediata. Per això, aquest pas per a vianants continuarà, de moment, facilitant la mobilitat als veïns del Congrés i els Indians.

El tram del carrer del Cardenal Tedeschini, entre el carrer de Concepció Arenal i el carrer de Pardo, té una vorera d’uns 2,5 metres d’ample. Un espai que es veia reduït a la meitat pels escocells dels arbres i perquè els cotxes aparcats en semibateria s’endinsaven a la vorera.

Per guanyar espai per als vianants l’Ajuntament ha instal·lat un pas contigu a la vorera d’uns 120 metres de llarg. El carril, ubicat a la calçada, està delimitat per tanques i senyalitzat amb dos transeünts pintats a terra que indiquen el sentit de circulació. El districte té pendent arranjar totalment la vorera però per això caldrà aixecar tot el carrer perquè hi passa un col·lector. De moment, aquesta solució provisional millora el trànsit dels veïns per aquest tram.