Pel que fa a les voreres… Prioritat absoluta als vianants