Per utilitzar el CAPTCHA, necessiteu l'extensió Really Simple CAPTCHA instal·lada.

avís legal

Condicions generals d’accés i ús al lloc web www.beteve.cat
1 – Titular de www.beteve.cat
En compliment del deure d’informació recollit a l’Article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fa constar que l’empresa titular del lloc web www.beteve.cat, és ICB, amb domicili a Barcelona, Plaça d’en Tísner, n. 1, amb C.I.F número A-08862997, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 5486, llibre 4788, secció 2a, foli 17, full 62.254, inscripció 1a. Correu electrònic de contacte info@beteve.cat.

2 – Condició d’usuari
L’accés i/o ús de www.beteve.cat li atribueix la condició d’USUARI i li comporta l’obligació d’acceptar, complir i respectar les Condicions Generals d’Accés i Ús que es detallen a continuació.

3 – Ús de www.beteve.cat
3.1 Continguts i recursos disponibles
www.btv.cat proporciona l’accés a l’USUARI a les informacions i continguts o dades que conformen l’edició digital de betevé. Addicionalment, www.beteve.cat posa a la disposició de l’USUARI una sèrie de recursos participatius, com ara la bústia de suggeriments o la subscripció al SOM NOTÍCIA, per rebre l’actualitat i la programació televisiva.
3.2 Ús responsable de www.beteve.cat i dels seus continguts i serveis
L’USUARI s’obliga a fer un ús responsable de www.beteve.cat i dels continguts i/o serveis que mitjançant el mateix posi a la seva disposició l’ICB, donant compliment en tot cas a aquestes condicions d’accés i/o ús i fent-se responsable de qualsevol dany que pugui generar al propi lloc web www.beteve.cat, a l’empresa titular del mateix i/o a tercers com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol d’aquestes condicions d’accés i/o ús, així com de les conseqüències econòmiques derivades d’aquest dany, amb total indemnitat per a l’ICB. La responsabilitat anteriorment descrita s’estén al registre que fos necessari portar a terme per l’USUARI per a accedir a determinats serveis o continguts de www.beteve.cat, garantint l’USUARI que la informació que proporcioni per a l’esmentat registre serà veraç i lícita. En el cas que www.beteve.cat detecti que alguna de les dades i/o informacions proporcionades per l’USUARI per al seu enregistrament no respongui a aquestes característiques, podrà donar de baixa l’USUARI i denegar-li l’accés i l’ús del servei o contingut interessat per l’USUARI i/o de qualsevol altres serveis i/o continguts de www.beteve.cat.

Com a conseqüència d’aquest registre, l’USUARI disposarà d’un nom d’usuari que serà el que ell mateix haurà fet constar a l’enregistrament. L’USUARI serà responsable de fer un ús responsable i estrictament confidencial d’aquestes dades i de no facilitar-les a cap tercer diferent de www.beteve.cat. En el cas de que l’USUARI, per qualsevol causa, cregui que el seu nom d’usuari o dades personals han pogut ser conegudes per qualsevol tercer diferent de www.beteve.cat, s’obliga a instar a www.beteve.cat la baixa immediata com a usuari i a portar a terme, en el seu cas, un nou registre a www.beteve.cat amb nou nom d’usuari. L’USUARI s’obliga a no emprar els continguts i/o serveis que es posin a la seva disposició a www.beteve.cat per a (i) incórrer en activitats il•lícites, il•legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfobs, pornogràfics, degradants en qualsevol forma, il•legals, d’apologia del terrorisme o que incitin de qualsevol forma a l’odi i/o a la violència i especialment que incitin l’odi per motius de raça, sexe, religió o nacionalitat o que incitin al maltractament i a la crueltat envers els animals, i/o a causar danys al medi ambient o als béns històrics, patrimonials i culturals, que resultin en qualsevol forma atemptatoris dels drets humans i/o dels drets i llibertats de les persones, discriminatoris per raó de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, que suposin una lesió als del dret a l’honor, el dret a la intimitat i el dret a la pròpia imatge de www.beteve.cat, de l’ICB i/o de qualsevol tercer; (iii) difondre dades de caràcter personal de terceres persones i/o informacions o continguts que puguin suposar una lesió del dret a l’honor, a la intimitat i/o a la pròpia imatge de tercers (iv) provocar danys en els sistemes físics i/o lògics de www.beteve.cat i/o de l’ICB, dels seus proveïdors o de terceres persones; (v) introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (vi) enviar correu brossa; (vii) intentar accedir i, si escau, utilitzar els noms d’usuari i/o contrasenyes d’altres usuaris i modificar i/o manipular en qualsevol forma els seus missatges i/o intervencions a www.beteve.cat. L’ICB es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris, aportacions i/o continguts introduïts per l’USUARI que vulnerin de qualsevol forma aquestes condicions generals d’accés i ús, que resultin susceptibles de vulnerar de qualsevol manera la legalitat vigent, l’ordre públic i/o la moral, el respecte a la dignitat de la persona, que atemptin contra la joventut o la infància, la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, les opinions abocades per l’USUARI a través dels fòrums, blocs, xats, o altres eines i/o serveis de participació que s’incorporin a www.beteve.cat seran de l’exclusiva responsabilitat de l’USUARI amb absoluta indemnitat per a l’ICB. Addicionalment, l’ICB podrà impedir, suspendre i/o interrompre, en qualsevol moment, sense necessitat de preavís, a instància pròpia i/o de qualsevol tercer, l’accés de l’USUARI als continguts i/o serveis de www.beteve.cat en el cas que l’USUARI incompleixi de qualsevol forma aquestes condicions generals d’accés i/o ús.

4 – Propietat Intel•lectual i Industrial
Qualsevol ús no autoritzat de les obres contingudes a www.beteve.cat constitueix una vulneració de les referides normes, així com un delicte que podrà ser castigat d’acord amb les lleis penals aplicables. En conseqüència queda estrictament prohibida la fixació, reproducció, traducció, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i/o transformació de la totalitat o part de les obres contingudes en aquesta pàgina, així com qualsevol altre acte d’explotació en relació amb aquestes obres, sense permís previ, exprés i per escrit dels titulars de drets.
A efectes del que preveu l’Article 32.1 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel•lectual, l’ICB s’oposa de manera expressa a la utilització de qualsevol dels continguts d’aquest diari digital amb la finalitat de realitzar ressenyes o revistes de premsa amb finalitats comercials (press-cliping) sense tenir la prèvia autorització per escrit de l’ICB.
La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits per drets de Propietat Intel•lectual i/o Industrial continguts en aquesta pàgina correspon exclusivament a l’USUARI. S’entendrà com acte de fixació o, si escau de reproducció, la realització de còpies, en el disc dur, per l’USUARI. de la totalitat o de part de les obres contingudes en aquesta pàgina, llevat que sigui per a ús personal i exclusiu de l’USUARI. L’ICB ostenta la titularitat dels drets sobre les seves marques.

En conseqüència, en queda totalment prohibit l’ús, sense permís previ, exprés, i per escrit de l’ICB. L’USUARI s’obliga a respectar els drets de Propietat Intel•lectual i Industrial titularitat de l’ICB i/o de tercers. L’incompliment d’aquesta obligació i la consegüent infracció dels drets de marca comportarà la persecució civil i, si escau, penal de tals infraccions, d’acord amb les Lleis i Tractats nacionals i internacionals en vigor.

L’USUARI manifesta expressament conèixer i acceptar que qualsevol contingut i/o opinió que incorpori l’USUARI en qualsevol dels serveis i/o recursos participatius que l’ICB posi a disposició de l’USUARI a www.beteve.cat podrà quedar incorporat a www.beteve.cat, la titularitat del qual correspon a l’ICB, donant el seu consentiment exprés i irrevocable per a la difusió i explotació dels esmentats continguts mitjançant www.beteve.cat i mitjançant altres suports i/o recursos que l’ICB consideri oportuns i garantint la plena indemnitat de l’ICB davant qualsevol responsabilitat que en relació als esmentats continguts li pugui ser objecte de reclamació per tercers.

5 – Política de Privacitat
Mitjançant aquesta Política de Privacitat, l’ICB, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la seva normativa de desenvolupament, vol informar-lo del procés de recollida i tractament de les dades de caràcter personal que vostè pugui facilitar-li mitjançant la complementació i enviament de qualsevol dels formularis de sol•licitud de dades que s’incloguin a la seva pàgina web www.beteve.cat. Per aquest motiu i amb caràcter previ a la complementació de qualsevol d’aquests formularis, li ha aparegut a vostè, de forma automàtica, aquesta Política de Privacitat, que s’entendrà que accepta expressament en tots els seus termes i condicions, tret que ho notifiqui en sentit contrari a l’ICB en el termini màxim de quaranta-vuit hores des que va portar a terme el registre en la pàgina de www.beteve.cat. Així mateix, li informem que, en cas que no procedeixi a l’acceptació expressa d’aquesta Política de Privacitat, no podrà emplenar el formulari de sol•licitud de les seves dades i no podrem proporcionar-li l’accés i ús als serveis i/o recursos participatius previstos a la pàgina www.beteve.cat.
L’ICB incorporarà les dades de caràcter personal que vostè li faciliti a un fitxer automatitzat de la seva titularitat, sent aquesta companyia, amb domicili a Barcelona, Plaça d’en Tísner, n. 1, la que decideix sobre la finalitat, contingut i ús del tractament de les dades de caràcter personal que vostè li faciliti mitjançant qualsevol dels formularis disposats als efectes en la pàgina web situada a l’adreça d’Internet www.beteve.cat. L’ICB ha establert en el tractament de les seves dades tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i apropiació indeguda de les dades que vostè li faciliti, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables. Excepte en els camps que expressament es determini el contrari, la resposta a les preguntes sobre dades personals és voluntària, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui un minvament en la qualitat de la informació i/o els serveis que a vostè se li facilitin. L’acceptació d’aquesta Política de Privacitat suposa el seu consentiment inequívoc al tractament de les seves dades de caràcter personal anteriorment exposat.
Les dades que l’ICB pugui sol•licitar-li en els diferents formularis incorporats a la seva pàgina web són recaptats amb la finalitat de poder ser utilitzats per aquesta per a proporcionar-li la informació sol•licitada per vostè, gestionar la seva participació en els diferents serveis i/o recursos participatius incorporats a www.beteve.cat, així com per a mantenir-lo informat de qualsevol novetat en relació a www.beteve.cat que consideri puguin ser del seu interès. Vostè consenteix expressament que aquesta remissió d’informació pugui ser realitzada per l’ICB mitjançant l’enviament de comunicacions a l’adreça de correu electrònic que vostè ens hagi facilitat a aquests efectes.
Per a la participació en els blogs, així com per a la participació en altres recursos participatius que puguin ser incorporats a www.beteve.cat, Vostè manifesta conèixer i acceptar que pot ser necessària l’aparició a la pàgina web accessible a la resta d’usuaris d’almenys el seu nom. A tals efectes i en el cas que faci vostè ús de tals serveis, Vostè consenteix expressament i inequívoca que aquestes dades, veu i imatge puguin ser objecte de comunicació a la resta d’USUARIS de www.beteve.cat.
Vostè tindrà la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, si escau, de les seves dades personals que obren al fitxer de l’ICB, així com de les comunicacions que s’hagin produït pel que fa a les seves dades, sol•licitant-ho mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça webmaster@beteve.cat, gestionada per l’ICB.
Amb la finalitat de poder adequar els serveis que se li ofereixen als seus gustos i preferències, l’ICB utilitzarà a la seva pàgina web galetes (“cookies”). Les galetes són fitxers de text que els servidors envien al seu disc dur per a facilitar que el seu ordinador tingui un accés més ràpid a la pàgina web seleccionada. La finalitat de les galetes de l’ICB és personalitzar els serveis que li oferim, facilitant-li informació que pugui ser del seu interès. Les galetes no extreuen informació del seu ordinador, ni determinen on es troba vostè. Si a pesar d’això, vostè no desitja que s’instal•li al seu disc dur una galeta, sol•licitem que configuri el navegador del seu ordinador per a no rebre-les. No obstant això, li informem que, en tot cas, la qualitat del funcionament de la pàgina web pot disminuir.
Amb la mateixa finalitat d’adequar als seus gustos els serveis que se li ofereixen, així com per a poder analitzar el funcionament del sistema, els moviments realitzats a través del seu ordinador a l’ICB quedaran registrats en un arxiu. Aquest arxiu de moviments permet a l’ICB localitzar les incidències i problemes que puguin sorgir i solucionar-los en el menor termini possible, seguir-li oferint els serveis que sol•licita, conèixer millor les seves preferències i oferir-li altres serveis que puguin adequar-se als seus gustos.

6 – Modificació de www.beteve.cat
L’ICB es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a www.beteve.cat, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats a www.beteve.cat.

7 – Modificació d’aquestes condicions
L’ICB podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

8 – Generalitats
L’ICB perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol utilització indeguda de www.beteve.cat i/o dels continguts i/o serveis que es posen a disposició de l’USUARI a www.beteve.cat, exercint les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

9 – Legislació Aplicable i Jurisdicció
Aquestes condicions generals es regeixen per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia que es susciti en relació a la seva aplicació, interpretació i/o compliment es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!