Universitat Barcelona

Davant l’empitjorament de la situació epidemiològica i l’enduriment de les restriccions per contenir la propagació del coronavirus, el recentment nomenat rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia, ha ordenat que les facultats i departaments “flexibilitzin” el sistema d’avaluació de finals del semestre i en valorin l’opció no presencial. Ho ha fet després de consultar els degans de les facultats i el Consell de l’Alumnat.

Avaluació no presencial

La resolució que ha signat Guàrdia estableix que l’avaluació de les assignatures s’ha de dur a terme d’acord amb el que preveuen els plans docents, però amb la flexibilitat necessària per poder-la transformar a modalitat no presencial. Especialment destaquen aquesta possibilitat per a les assignatures amb un elevat nombre d’alumnes matriculats, les que ho permetin per la seva naturalesa i contingut, o quan es presentin circumstàncies que ho aconsellin a criteri de cada centre.

En els casos en què l’alternativa d’avaluació no presencial no sigui factible, el rector ha decretat que cal extremar les mesures de protecció. En la resolució també s’especifica que els centres han de garantir sistemes d’avaluació alternatius als estudiants que no puguin assistir a alguna activitat d’avaluació presencial programada per motius de força major.

Respectar el calendari

En la mesura que sigui possible, quan s’opti per fer avaluacions no presencials, cal respectar el mateix calendari que estava previst i aprovat per a la realització de les proves. En cas que calgui modificar el calendari, els centres han de garantir que se n’informi adequadament els estudiants, i amb prou antelació.