La síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, recomana més inspectors i un major control del pisos turístics il·legals que causen molèsties al veïns del barri mariner. Vilà ha atès una queixa de la plataforma La Barceloneta diu Prou, preocupada per l’alta concentració turística i els seus efectes en els habitatges.

En el seu informe, la síndica de greuges també reclama més vigilància per lluitar contra un ús inadequat de l’espai públic i agilitzar la tramitació d’expedients de disciplina incoats arran de les inspeccions fetes. La síndica alerta que a la Barceloneta la pressió turística és tan gran que està trencant l’equilibri entre residents i visitants. Segons ella, malgrat els esforços de l’Ajuntament per tal de pal·liar els efectes negatius de la concentració d’habitatges d’ús turístic a la Barceloneta, els resultats no són perceptibles pels veïns i les veïnes. Amb aquest panorama, i a les portes de la temporada estiuenca, la defensora de la ciutat considera que cal reforçar l’actuació inspectora a la Barceloneta per detectar els allotjaments turístics que funcionen de forma clandestina.

Vilà diu que l’actuació municipal ha de ser intransigent amb els incompliments, i recorda a l’Ajuntament que la llei li atorga potestats per suspendre temporalment aquelles activitats que s’exerceixen incomplint les condicions imposades en l’autorització administrativa, amb independència de la incoació d’expedients sancionadors tant als titulars de l’activitat com als usuaris.

En diferents informes sobre turisme, la síndica ha fet constar que la manca d’un model definit de turisme de Barcelona ha generat un creixement d’oferta d’allotjament turístic desendreçat i concentrat en excés en zones amb interès turístic. En la resolució concreta sobre la Barceloneta, la Sindicatura també creu que cal intensificar el control sobre l’espai públic per evitar-ne un ús inadequat. Vilà demana aplicar amb el màxim de rigor la potestat sancionadora en aquells supòsits en els quals les terrasses ultrapassin els límits d’espais autoritzats, incompleixin l’horari establert i generin molèsties al veïnat.