Per això, la síndica recorda que la Llei de seguretat viària estableix que les denúncies han de ser entregades en mà amb tres úniques excepcions: que la detenció del vehicle suposi un risc per a la circulació, en cas d’absència del conductor i quan l’autoritat sancionadora tingui coneixement del fet infractor mitjançant l’ús de sistemes de captació d’imatge. A criteri de la síndica, estar aturat en doble filera no és cap d’aquests supòsits i, per tant, no hi ha motiu perquè no es faci entrega en mà de la multa corresponent. Marià Assumpció Vilà considera que, si es fes d’aquesta manera, s’evitarien queixes com les que ha hagut de tramitar.