(ACN) La comissió de seguiment del Pacte contra la segregació escolar, signat al mes de març i coordinat pel síndic de greuges, Rafael Ribó, ha proposat que s’ampliïn els supòsits que determinen les necessitats educatives específiques de l’alumnat, sobretot les derivades de situacions socioeconòmiques desfavorides. També insta a limitar el percentatge màxim d’aquests estudiants a cada centre, per tal de repartir-los més homogèniament entre les escoles d’una zona determinada. La conselleria d’Educació té previst incloure bona part de les propostes en el proper decret de matriculació.

Detecció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques

A P3, a Catalunya, hi ha prop de 3.000 alumnes amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques, menys del 5% respecte al total d’estudiants matriculats. Si es té present que prop del 25% dels infants es troben en situació de risc de pobresa, una bona detecció hauria d’incrementar progressivament aquesta xifra. Per aconseguir-ho, l’informe preveu la creació d’una unitat de detecció a cada municipi.

Distribució d’estudiants

Per evitar la concentració d’alumnat amb necessitats educatives específiques en determinats centres, el document planteja establir una proporció màxima per zona, que cada centre haurà de complir. A diferència d’ara, aquests infants només es podran escolaritzar en places reservades, amb una reserva que s’allargarà fins a l’inici del curs escolar, mentre que l’alumnat ordinari només s’escolaritzarà en places ordinàries en el període habitual de la primavera.

Matrícula viva

El curs 2018-2019, més de 8.500 alumnes arribats després de l’inici de curs van ser escolaritzats en centres d’alta complexitat, en el que es coneix com a matrícula viva. Per evitar la concentració d’aquest alumnat a determinats centres, el document planteja impedir l’escolarització d’aquest alumnat nouvingut als centres d’alta complexitat o tancar les ràtios després de l’inici de curs, per poder gestionar millor i de manera equilibrada aquest fenomen.

Altres propostes

El document també proposa concebre l’escolarització com la manera de reflectir l’heterogeneïtat social de les zones on estan ubicats. Aquest equilibri no només fa referència a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, sinó al conjunt d’alumnat. En aquesta línia, inclou propostes per promoure l’escolarització d’estudiants socialment afavorits en centres d’alta complexitat com ara l’oferta de música o llengua estrangera, la possibilitat del trasllat de matrícula entre centres o, si escau, la integració i tancament de centres públics.