13.603 estudiants barcelonins fan entre aquest dimecres i dijous les proves d’avaluació de 4t d’ESO, que mesuren si s’han assolit les competències bàsiques en diverses matèries durant l’etapa de l’ensenyament obligatori. En la primera jornada els alumnes fan les proves de llengua estrangera (anglès, francès i alemany) i de l’àmbit cientificotecnològic. Aquest dijous s’examinaran de català, castellà i matemàtiques. Es tracta d’unes proves diagnòstiques que no comporten en cap cas passar o no l’etapa educativa. Aquest és el vuitè curs que es fan aquests exàmens.

S’hi introdueix un sistema més ràpid de correcció

La novetat d’aquest any és el nou sistema de correcció que s’ha implantat per agilitzar el procés. En les proves hi ha dos fulls de respostes per cada quadern. Un dels fulls serveix per respondre preguntes tancades i té una correcció automatitzada. L’altre és per respondre qüestions obertes i per escriure-hi la redacció en la competència comunicativa lingüística.

En total a tot Catalunya s’avaluen 75.132 alumnes, que provenen de centres públics, concertats i privats.

Què s’avalua en cada prova?

L’examen de llengua estrangera té dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i una redacció. Els qui s’han examinat d’anglès els han demanat escriure un mail a un amic per explicar el viatge que faran de fi de curs. La prova cientificotecnològica incorpora exercicis sobre fenomens naturals i tecnològics i la interpretació de dades. En aquest cas els estudiants han respòs sobre preguntes referents a malalties cardiovasculars.

En les proves de llengua catalana i castellana s’avalua la comprensió lectora i l’expressió escrita. En el primer cas, es valora l’obtenció d’informació, la interpretació, la reflexió i valoració. A la prova de redacció es té en compte l’adequació, la coherència, la cohesió i la correcció lingüística.  Pel que fa a l’avaluació de matemàtiques, els correctors es fixaran en la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar nombres, informacions numèriques, dades estadístiques i els aspectes espacials de la realitat.