El 51,2 % dels enquestats considera molt important disposar de “temps lliure” a la vida per davant d’altres aspectes com els diners i els béns materials. Tant és així que en l’àmbit laboral ha augmentat un 11,5 % les persones que consideren que l’horari és més rellevant que el sou. Malgrat aquest creixement, el salari continua encapçalant el rànquing del que es valora d’una feina.

Per a les dones, però, la preferència per l’horari sí que supera la de disposar d’un salari bo. Demanats per triar entre les dues possibilitats, el 22,1 % dels enquestats respon que volen una feina reconeguda amb un bon sou i el 76,3 % opten per un lloc de treball amb un horari i condicions que permetin conciliar la vida familiar i personal.

La feina és el segon element més important en la vida dels barcelonins. El primer és la família. A l’interior de les llars els barcelonins també es preocupen per aprofitar el temps i compartir-lo amb la gent que els envolta. De fet, disposar d’aquestes hores és el que més valoren els ciutadans per viure en parella i conservar-la. Per sota d’això, segons l’Enquesta de valors socials 2014, puja el valor atorgat a les relacions sexuals satisfactòries i a compartir tasques de la llar.

En canvi, ja no es consideren tan importants per al bon funcionament de la parella el nivell d’ingressos, compartir aficions i context social, ni tenir fills.