El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat les normes de preinscripció i matrícula escolar sense que hi constin novetats. El castellà finalment no es podrà escollir com a llengua vehicular a l’escola l’any vinent, com havia proposat el Ministeri d’Educació, en aplicació del 155, i els celíacs continuaran rebent punts addicionals.

Les normes de preinscripció mantenen els mateixos barems de puntuació de l’any anterior, inclosos els 10 punts per a aquells alumnes amb una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic -sumant-hi també els celíacs-. La Generalitat buscava eliminar aquesta última puntuació complementària, com va anunciar el director d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, Jordi Miró, però per al curs vinent es mantindrà. Les famílies hauran d’especificar de quina malaltia es tracta i les comissions de garanties d’admissió revisaran la documentació per evitar possibles casos de falsedat o frau. Les comissions també tindran en compte l’existència de menús especials per a malalties digestives o no al centre de la primera petició.

De la mateixa manera es mantindran els  40 punts per a germans escolaritzats al centre o pares o tutors que hi treballen; els 30 si el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència de l’escola; els 10 si els pares són beneficiaris de la renda mínima d’inserció; els 10 per discapacitat de l’alumne i els 15 per formar part de la família nombrosa o monoparental.

Sí que han canviat les dates de preinscripció, que han retardat gairebé un mes l’inici. En el cas dels ensenyaments de segon cicle d’infantil, primària i secundària obligatòria es realitzaran entre el 13 i 24 d’abril (l’any passat van ser el 23 de març); pel primer cicle d’infantil serà del 30 d’abril a l’11 de maig; per formació professional (FP) de grau mitjà, batxillerat i arts plàstiques i disseny, del 14 al 24 de maig; per FP de grau superior, del 25 al 31 de maig; i en programes de formació i inserció, del 14 al 25 de maig. L’única novetat és la possibilitat de formular telemàticament la sol·licitud en els cicles formatius de grau superior de l’FP, estalviant així el tràmit presencial.