L’Equip de Suport Integral a la Complexitat (ESIC) Casernes és un dispositiu assistencial que atén pacients d’edat avançada amb malalties cròniques complexes o d’especial fragilitat com ara la malaltia pulmonar obstructiva crònica, la insuficiència cardíaca, la insuficiència renal crònica i les anèmies. Es troba ubicat a la planta baixa del Centre Integral de Salut Isabel Roig – Casernes de Sant Andreu i es va posar en marxa el març del 2017. Després de dos anys de funcionament, el nombre de visites i de pacients atesos ha incrementat.

El doble de visites respecte al 2018

L’àrea d’influència de l’ESIC Casernes són els districtes de Sant Andreu, Nou Barris i una part d’Horta-Guinardó, a més de la població de Montcada i Reixac. Aquest servei ha passat de realitzar 956 visites a 299 pacients el 2017, a les 2.526 visites a 478 usuaris el 2018. Segons les dades de l’Institut Català de la Salut, els pacients atesos el 2018 venen derivats majoritàriament de les consultes del CAP (un 60 %), seguits pels centres sociosanitaris (12 %) i després d’una alta hospitalària amb ingrés (8,5 %).

Es redueixen les visites a urgències

Un dels objectius aconseguits de l’ESIC Casernes es reduir les visites als serveis d’urgències, ja sigui al CUAP o hospital de referència, per part dels usuaris. Segons les xifres de l’ICS, l’any 2018 el destí dels pacients després de ser atesos a l’ESIC va ser principalment el domicili (77 %) i un ingrés controlat i programat al centre sociosanitari o hospital (20 %). Només un 3 % dels pacients va acabar a urgències de l’hospital.

Un model d’èxit

El metge de família i de l’ESIC Casernes, Joan Pons, explica que la seva característica és que està format per un equip interdisciplinari amb professionals d’atenció primària i d’atenció hospitalària de l’Hospital Vall d’Hebron.

L’ESIC Casernes va ser el primer a obrir, el 2017, i actualment n’existeixen dos més: l’ESIC Dos de Maig, inaugurat el juny del 2017, i l’ESIC Cotxeres.