NÚRIA DE LUNA, responsable d'arxiu i gestió documental del districte de Sant Andreu "L'arxiu municipal del districte de Sant Andreu des de 2004 es troba a l'edifici Pallach, a l'entresòl que es troba al carrer dels Segadors, 2. Com a arxivera, les funcions han canviat una mica. Ara és més aviat una política d'implementació de formes de treball, d'organització de documents, de gestió documental. La meva tasca és més aviat fer tota la planificació, la coordinació. Tota la documentació es cataloga quan arriba a l'arxiu, es canvia d'ubicació, es canvia de caixa, es tracta documentalment, s'informatitza i es col·loca en els dipòsits que estan a una temperatura correcta perquè no s'alterin, perquè no es degradin. El que ens nodreix molt l'arxiu són tot el tema de llicències d'activitats dels locals. També obres menors, que són tot el tema de reformes dels edificis i, després, hi ha una altra part que serien els projectes d'obra pública. El que té més consultes és sobretot el tema aquest de llicències d'activitats i el d'obra major i obra menor. La documentació històrica sí que hi ha consulta, però molt poca. Sí que hi ha algun historiador o estudiós que ve a veure els acords de l'antic municipi. Del rec comtal, sí en que tenim molta gent que ens ve a investigar. Funcionem per cita prèvia. És una forma que a nosaltres ens dóna temps de buscar aquella documentació, saber si la tenim. Estem oberts que la gent vingui, ens digui el que ens vol donar i, si veiem que és interessant per al districte, per a l'arxiu, normalment sí que l'acollim."