El govern municipal presenta a la Comissió d’Hàbitat Urbà d’aquest dijous una proposta per canviar la normativa de l’adjudicació d’habiatges protegits. L’objectiu de l’Ajuntament és agilitzar-ne el procés i reduir el nombre de renúncies i desistiments.

Un dels canvis que es vol introduir en el reglament és que el promotor sigui l’encarregat d’adjudicar els habitatges de les promocions de vendes. Això sí, els adjudicataris hauran d’estar inscrits al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona. En el cas dels pisos de lloguer, el promotor s’haurà de basa en el llistat de demandants facilitat pel registre.

També es modificarà una de les condicions per accedir al parc d’habiatge públic. Només caldrà que estigui empadronat a Barcelona el sol·licitant principal, i no tots els possibles habitants, del pis de protecció oficial.

Durant els quatre anys de funcionament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial, s’han adjudicat 2.431 habitatges, per als quals hi ha hagut 15.047 demandants. Un 64% dels adjudicataris ha rebutjat l’habitatge, ja sigui per renúncia, per no presentar-s’hi o no portar la documentació requerida.