Segons dades extretes de la diagnosi que ha servit de base per elaborar la normativa de qualitat de l’aire, el port de Barcelona és una font molt important de contaminació atmosfèrica. Genera, concretament, el 23% de la pol·lució en partícules en suspensió i el 16% per diòxids de nitrogen. La presència de vaixells pesants, les maniobres en atracar i salpar, i l’ús de màquines durant les feines de càrrega i descàrrega de les mercaderies en són les primeres causes.

Les principals fonts d’emissió de contaminants d’origen humà a l’atmosfera de Barcelona són el transport terrestre, la mobilitat i l’activitat industrial. Després, però, ja hi trobem el port de Barcelona i l’aeroport de Barcelona-el Prat.

Els principals contaminants que afecten la ciutat són els òxids de nitrogen (NOx) i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM). A partir d’aquí es dedueix que el principal responsable de la contaminació és el trànsit, tant rodat, com aeri i marítim.

Segons les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat, només el port genera el 23% de la contaminació total en PM i el 16% de la contaminació total en NOx. Aquestes emissions provenen, principalment, del moviment de persones i el transport de mercaderies per l’aigua i depenen del tipus de vaixell, del consum de combustible, de la potència i el temps de funcionament dels motors.

Hi ha dos tipus d’emissions al port, les que genera el trànsit nacional i internacional de vaixells i les que generen els equips auxiliars associats a les activitats portuàries, un cop s’ha carregat o descarregat la càrrega. En el primer cas les emissions es produeixen per la combustió dels combustibles dels vaixells, fuel i gasoil principalment, durant les maniobres en atracar i salpar. En el cas dels contaminants generats pels equips auxiliars, les emissions es produeixen per la combustió dels combustibles que faciliten les tasques de subministrament d’energia i altres serveis als vaixells, així com a les embarcacions interiors i les maquinàries auxiliars de càrrega i descàrrega de mercaderies.

Les emissions totals de NOx al port van ser de 6.092 tones anuals el 2007. El 2008 van començar una tendència a la baixa i van ser 5.602 tones, el 2009 van ser-ne 5.483 i el 2010 van augmentar una mica i es van situar a les 5.609 tones. Les emissions de PM van seguir la mateixa tendència i van ser de 500 tones el 2007; 469, el 2008; 454, el 2009, i 473 el 2010.

L’aeroport de Barcelona també és un gran emissor de contaminants atmosfèrics, però en genera menys que el port. El 2007 va generar fins a 1.706 tones anuals d’emissions per NOx, el 2008 en va emetre 1.588 i el 2009, 1.387 tones. Pel que fa a PM, el 2007 se’n van emetre 25 tones anuals, el 2008 van augmentar fins a les 32 tones i el 2009 van tornar a baixar fins a les 20 tones.