Les principals fonts d’emissió de contaminants d’origen humà a l’atmosfera de Barcelona són el transport terrestre, la mobilitat i l’activitat industrial. Després, però, ja hi trobem el port de Barcelona i l’aeroport de Barcelona-el Prat.

Els principals contaminants que afecten la ciutat són els òxids de nitrogen (NOx) i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM). A partir d’aquí es dedueix que el principal responsable de la contaminació és el trànsit, tant rodat, com aeri i marítim.

Segons les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat, només el port genera el 23% de la contaminació total en PM i el 16% de la contaminació total en NOx. Aquestes emissions provenen, principalment, del moviment de persones i el transport de mercaderies per l’aigua i depenen del tipus de vaixell, del consum de combustible, de la potència i el temps de funcionament dels motors.

Hi ha dos tipus d’emissions al port, les que genera el trànsit nacional i internacional de vaixells i les que generen els equips auxiliars associats a les activitats portuàries, un cop s’ha carregat o descarregat la càrrega. En el primer cas les emissions es produeixen per la combustió dels combustibles dels vaixells, fuel i gasoil principalment, durant les maniobres en atracar i salpar. En el cas dels contaminants generats pels equips auxiliars, les emissions es produeixen per la combustió dels combustibles que faciliten les tasques de subministrament d’energia i altres serveis als vaixells, així com a les embarcacions interiors i les maquinàries auxiliars de càrrega i descàrrega de mercaderies.

Les emissions totals de NOx al port van ser de 6.092 tones anuals el 2007. El 2008 van començar una tendència a la baixa i van ser 5.602 tones, el 2009 van ser-ne 5.483 i el 2010 van augmentar una mica i es van situar a les 5.609 tones. Les emissions de PM van seguir la mateixa tendència i van ser de 500 tones el 2007; 469, el 2008; 454, el 2009, i 473 el 2010.

L’aeroport de Barcelona també és un gran emissor de contaminants atmosfèrics, però en genera menys que el port. El 2007 va generar fins a 1.706 tones anuals d’emissions per NOx, el 2008 en va emetre 1.588 i el 2009, 1.387 tones. Pel que fa a PM, el 2007 se’n van emetre 25 tones anuals, el 2008 van augmentar fins a les 32 tones i el 2009 van tornar a baixar fins a les 20 tones.