La conciliació té cara de dona. És una de les conclusions de l'informe de la UGT, en què les dades demostren que el rol de tenir cura de la família es manté, i continua passant factura a les noves generacions de treballadores. Per exemple: la taxa d'ocupació entre les dones solteres que no tenen fills és de més del 80%, quasi 10 punts per sobre dels homes. Però quan elles tenen parella i fills, aquest índex cau fins al 60%, 20 punts menys que en el cas dels homes que són pares. DAVID PAPIOL, secretari d'Igualtat i Moviments Socials d'UGT: "Per què cuiden elles dels fills, perquè cobren menys i per això els toca? Potser cobren menys precisament perquè elles han de tenir cura de la família." L'arrel de la desigualtat té a veure amb les càrregues familiars, i també amb les posicions que ocupen a les empreses. Tot i que més del 44% de les dones en actiu tenen estudis superiors, un 8% més que els homes, només un 32% d'aquestes tenen càrrecs de responsabilitat i la bretxa salarial se situa en un 24% de mitjana respecte dels homes, tant en les feines més remunerades com en les més precàries, en què la desigualtat s'agreuja. També la contractació a temps parcial és, des de fa uns anys, un territori quasi exclusiu de les dones. Durant els darrers anys la xifra s'ha mantingut. Les dades indiquen que del total de dones contractades l'any passat, més del 23% ho van ser a temps parcial. El motiu de la majoria: la necessitat de temps per tenir cura de la família.

El 8 de març se celebra el Dia Internacional de les Dones i en defensa d’aquesta data, el sindicat UGT de Catalunya s’hi ha avançat amb la presentació de l’informe Ofensiva contra la igualtat.

Les desigualtats històriques entre homes i dones s’han vist agreujades, afirmen, per la crisi econòmica i la reforma laboral. Actualment, les dones cobren, de mitjana, un 20,1% menys per hora que els homes, en totes les categories laborals. Segons afirmen, les polítiques aprovades recentment han facilitat que hi hagi més presència de dones als sectors més precaris de la societat, que també són els que tenen sou més baix. En general, però, la taxa d’ocupació ha baixat en tots dos sexes. A Catalunya, la taxa d’ocupació masculina ha passat del 67,6% el 2005 al 52,2% el 2013. En el cas de les dones ha passat del 49,5% al 44,1%.

La crisi econòmica també ha propiciat que les dones tinguin més contractació parcial i temporal, tot i tenir la mateixa categoria professional. De fet, una de cada quatre dones catalanes treballa a temps parcial, concretament el 23,8% de dones contractades durant el 2013 ho estan amb un contracte a temps parcial, en comparació del 7,9% dels homes ocupats.

Aquesta discriminació contrasta amb el fet que el 44,8% de les dones ocupades a Catalunya té estudis superiors, en comparació d’un 36,2% dels homes.  Per contra, només el 32% d’alts càrrecs són dones i, fins i tot en aquests casos, la diferència salarial arriba al 24,5%.

Una altra de les conclusions de l’estudi és que la maternitat penalitza la carrera professional de les dones, ja que la taxa d’ocupació de les dones solteres i sense fills és del 80,4% i supera la de l’home, que és del 72,1%. En canvi, la taxa d’ocupació de les dones que conviuen amb un home i tenen fills és del 60%, mentre que la dels homes que conviuen amb una dona i tenen fills és del 80,4%.

També s’ha pogut constatar que només un 1,6% dels homes utilitzen el permís paternal, una mostra més que el pes de la cura dels fills i la llar continua recaient en les dones, segons ha explicat David Papiol, secretari  d’Igualtat i Moviments Socials de la UGT.

La UGT de Catalunya es mostra en total desacord amb la nova llei contra l’avortament que vol aprovar el govern central. Apunta que la reforma de la llei situarà encara en més desavantatge les dones en el mercat laboral, perquè no podran avortar lliurement i, com a mares, seran discriminades al mercat laboral.