La meteorologia té un efecte directe en la qualitat de l'aire. La pluja i el vent d'enguany han permès que fins al maig, no s'hagi arribat ni a la meitat dels límits de contaminació assolits durant tot el 2012. La crisi econòmica també hi ha comportat millores, ja que han baixat la producció industrial i la mobilitat. ASSUMPTA FARRAN, directora general de Qualitat Ambiental "La zona de Barcelona, la tendència és a anar baixant, anem millorant, i això és progressiu, que ningú esperi un canvi d'un dia per l'altre." Però Barcelona i l'àrea metropolitana continuen superant alguns límits. És el cas dels òxids de nitrogen, produïts sobretot pels motors dièsel, que van superar el límit anual en sis de les 17 estacions de control. Les partícules, generades també pel trànsit i les obres, van superar el límit diari en quatre de les 27 estacions. En el punt de mira també hi ha el port de Barcelona, que és el responsable del 23% de les emissions de partícules ¿a tota la ciutat?. La Generalitat hi treballa per convertir-lo en una zona d'emissions controlada dins el mar Mediterrani. "A nivell marítim, això vol dir que aquells mars que són zona d'emissions controlades posen límits als vaixells que hi entren." Per carretera, les línies de treball van enfocades a incentivar els vehicles nets i promoure el transport públic. Tenint en compte la modificació de l'impost de circulació que prepara el govern espanyol, que permetrà penalitzar fiscalment els cotxes més contaminants, la Generalitat ha demanat participar-hi.

La directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, ha presentat les dades que reflecteixen que a l’àrea metropolitana de Barcelona els nivells de qualitat de l’aire han millorat lleugerament en el decurs de 2012. El diòxid de sofre, el monòxid de carboni, les partícules en suspensió (de diàmetre inferior a 2.5 micres), el benzè i el plom són inferiors als valors límit legislats aplicables per a l’any 2012. En canvi, pel que fa als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzopirè, no es van superar els objectius establerts en la legislació.

Els contaminants més preocupants a casa nostra són el diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió (PM10), que van sobrepassar alguns valors límits. Aquest fet es pot atribuir, en bona mesura, a la gran quantitat de trànsit, especialment als automòbils de gasoil. Un altre contaminant atmosfèric atribuïble al trànsit és el CO2. Per això es recomana tenir present aquesta taula:

Malgrat tot, entre el 2010 i el 2012 els nivells de NO2 van millorar lleugerament, però en alguns casos encara se supera el valor límit, especialment a la zona de Barcelona i Vallès – Baix Llobregat.

Un altre contaminant atmosfèric que augmenta a causa de les grans aglomeracions de trànsit, així com també per les obres i activitats industrials, són les PM10. Les mitjanes anuals dels darrers anys es troben dins els valors legislats, tot i que puntualment també es van produir durant el 2012 algunes superacions puntuals. Les estacions de Barcelona on han tingut lloc algunes superacions de PM10 han estat les de Poblenou, Gràcia – Sant Gervasi, Ciutadella i Eixample. L’ozó (O3), en canvi, s’ha estabilitzat en els darrers anys, si bé hi ha hagut algunes ocasions en el darrer any en què se’n va superar el llindar, sense arribar en cap cas al nivell d’alerta per a la població. 

La Generalitat vol impulsar el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015 per afavorir la reducció dels principals contaminants, especialment els NO2 i PM10. A més, també reclama al govern estatal poder participar en la definició dels criteris, que encara s’han d’establir, per a l’impost de circulació de vehicles de tracció mecànica. Aquests criteris s’establiran dins el marc del Pla de qualitat de l’aire 2013-2016 (PIMA AIRE).