En les quatre matèries de què consta la prova, català, castellà, matemàtiques i anglès, la tendència és la mateixa: milloren els alumnes amb un nivell baix i també els excel·lents. L'evolució més gran ha estat en català, si el 2009, que és quan es va començar a fer la prova, un 24% dels alumnes no van aprovar-la, el 2012 s'ha reduït fins al 16%. El mateix ha passat amb els alumnes que treuen més d'un 8: fa quatre anys eren el 24 % i ara aquest percentatge s'ha pràcticament doblat. Només hi ha un excepció, les notes d'anglès són més dolentes. Aquest any l'examen era més difícil. Els responsables d'Ensenyament atribueixen la millora general, en part al fet que també els mestres han après com és l'examen. Sigui com sigui amb els resultats a la mà des de la conselleria es mostren satisfets amb la reducció del fracàs escolar. Aquest any s'ha disminuït més d'un punt, fins a situar-se en el 20,1%. L'objectiu, s'hi ha referit la consellera en moltes ocasions, és acostar-se al 15%, la mitjana europea. IRENE RIGAU, consellera d'Ensenyament "Avancem en la reducció del fracàs escolar... malgrat les dificultats els centres funcionen." Aquest any per primera vegada s'han analitzat els resultats dels alumnes que han repetit algun curs i són contundents: pràcticament la meitat no aprova, i només un 10% arriba a un nivell alt de coneixements. Així s'avala la tesi d'Irene Rigau que no és partidària de fer repetir curs, sinó de fer cursos de reforç perquè els alumnes no arribin coixos a l'ESO.

Un 49,55% dels alumnes que han repetit algun curs durant l’educació primària no aconsegueixen assimilar les competències bàsiques (català, castellà, matemàtiques i anglès) en acabar aquesta etapa i se situen en la zona de fracàs escolar. Segons les conclusions de les proves d’avaluació de sisè de primària, realitzades a més de 70.000 alumnes, la meitat dels nens i nenes que han hagut de repetir algun curs, tenen un nivell baix en les competències mínimes exigides durant aquesta etapa, i només un de cada deu supera nivells alts malgrat haver repetit.

Aquestes dades han fet que la Conselleria es qüestioni la validesa de la política generalitzada de repeticions de la qual, ha criticat, el Govern central és partidari. És per això que Ensenyament ha iniciat una etapa de reflexió d’aquestes polítiques, que de moment es concreta a fomentar que els alumnes s’apuntin a matèries optatives de reforç enlloc d’altres més lúdiques.

La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, i el president del Consell Superior d’Avaluació de Catalunya, Joan Mateo, han presentat els resultats de les proves, en què han afirmat que s’observa una millora en les competències de català i castellà, una davallada en l’anglès, i un estancament en matemàtiques. El nivell de fracàs escolar disminueix un punt, i se situa enguany en el 20,1%. Però la millora, segons la conselleria, es podria atribuir al fet que el professorat hagi preparat els seus alumnes per tal que superin les proves amb èxit. Per això, i en vistes a l’any que ve, Ensenyament es planteja modificar el model d’examen per obtenir dades més fiables.

Per proves, en llengua catalana el 45,6% dels alumnes està en un nivell alt, mentre que el 38,6% se situa en un nivell mitjà. El 15,8% restant té un nivell baix, tot i que el percentatge millora respecte a les proves de 2011. En llengua castellana, el 34,9% d’alumnes se situa en un nivell alt, mentre que el 46,1% està al nivell mitjà i el 19% no arriba al nivell més bàsic.

En matemàtiques, els resultats són semblants als de 2011: un 36,9% d’alumnes arriben al nivell alt, un 45% ho fa al nivell mitjà i un 18,2% no arriba al mínim. I pel que fa a l’anglès, els resultats han empitjorat: els alumnes que no superen la prova passen del 21,8% al 27,4% d’aquest 2012. L’informe constata que els centres públics obtenen pitjors resultats que els concertats o privats, i que l’àmbit socioeconòmic del barri de l’escola també influeix en els resultats obtinguts.

Rigau ha valorat positivament els resultats i considera que el sistema s’adequa als objectius de reducció del fracàs escolar. La consellera creu que els centres responen malgrat les retallades.

Les proves de competències bàsiques de primària es van fer durant el mes de maig a 71.000 nois i noies de sisè de primària. És el quart any que la Generalitat fa aquests exàmens per comprovar el nivell dels estudiants, en català, castellà, anglès i matemàtiques. L’objectiu és conèixer amb quin nivell acaben l’educació primària els alumnes catalans a través d’un examen únic, i que cada escola conegui els punts forts i febles dels estudiants.