Durant el mes que dura el ramadà, que enguany va començar el 20 de juliol, els musulmans dejunen 17 hores al dia i fan cinc pregàries diàries.