(ACN) Els jutjats i tribunals de tot Espanya començaran a retornar a la normalitat aquest dimarts. Encara amb poca presència física de funcionaris, jutges i ciutadans, de moment se suspenen els torns presencials i de disponibilitat, i les sales de govern restabliran el règim de presencialitat en general, que s’articularà en diverses fases que haurien de concloure el proper 2 de juny. També s’ha de preveure la disponibilitat dels jutges per si es programen vistes i compareixences en horari de tarda. El CGPJ admet que no hi ha prou disponibilitat de mitjans telemàtics i molts actes s’hauran de fer presencialment. A més, s’han habilitat tres setmanes d’agost, de l’11 al 31, per a tràmits processals que altres anys no es podien fer.

En la primera fase, es mantindrà un sistema de prestació de servei mixt (treball presencial i teletreball), reduint l’horari d’audiència pública i limitant els dies en què s’hagin de celebrar actuacions presencials. En tot cas, el règim de presencialitat general haurà d’estar implantat en la seva totalitat el proper 2 de juny, quan està previst el 100 % dels efectius funcionarials. A partir d’aquesta data es tornarà a avaluar la reincorporació dels membres de la carrera judicial que tinguessin autoritzada la seva exempció de règim presencial per raons de salut.

El CGPJ adverteix: no tot es pot fer telemàticament

La comissió permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) adverteix que els plans de represa s’hauran d’acomodar a la realitat immediata i assenyala que, tant per raons tecnològiques com pressupostàries, no serà possible la realització de forma generalitzada d’actuacions judicials per mitjans telemàtics, per la qual cosa s’ha de pensar en un escenari en què, en general, serà necessària l’activitat presencial del jutge.

Un cop s’aixequi la suspensió de terminis establert pel decret d’estat d’alarma i fins al proper 31 d’agost es desenvoluparan als jutjats, preferentment, aquelles actuacions judicials relatives a assumptes declarats urgents o que hagin estat suspesos. Es procurarà desenvolupar aquestes actuacions de forma telemàtica, sempre que es disposi dels mitjans tècnics per a això i s’asseguri la confidencialitat o publicitat que exigeixin les normes.

Sense perjudici que estigui legalment previst que les vistes i els judicis puguin celebrar-se preferentment de forma telemàtica, s’ha de deixar a criteri judicial el sistema més eficaç per poder celebrar el major nombre de judicis possible, que —segons els casos— pot ser combinar judicis presencials amb altres telemàtics.

En qualsevol cas, el jutge o tribunal estarà constituït en la seva seu i es garantirà el principi de publicitat de les actuacions processals, incloent-hi la presència dels mitjans de comunicació acreditats. Totes les actuacions han de celebrar-se en seu judicial, però, en funció dels mitjans, es podrien celebrar judicis i vistes telemàtics tant a les sales de vistes com a les sales multiusos i en els despatxos del jutge i del lletrat de l’Administració de Justícia, com per exemple les conciliacions, cosa que contribuiria a evitar aglomeracions i alleujaria la necessitat de disponibilitat de sales de vistes.

En funció dels calendaris que s’estableixin per a l’ús de les dependències comunes, hi haurà òrgans que hauran d’assenyalar en horari de matí i d’altres en el de tarda. Els judicis que se celebrin en horari vespertí, telemàtics o presencials, haurien de ser aquells que no requereixin la participació de molts intervinents i, si és possible, la durada estimada sigui curta.

Actuacions a l’agost

Un reial decret llei del 28 d’abril va declarar hàbils les tres setmanes que van de l’11 al 31 d’agost, excepte caps de setmana i festius, tradicionalment inhàbils per a la majoria d’assumptes. Sense perjudici de les competències que corresponen als jutges, el CGPJ considera convenient limitar en el possible les vistes orals, sense perjudici d’aquelles que hagin de celebrar-se en atenció a la seva urgència, comunicar a les parts els assenyalaments per a aquest període amb la suficient antelació, preferiblement abans del 15 de juny, i reduir al mínim essencial la pràctica de notificacions el termini de les quals conclogui entre l’11 i el 31 d’agost.

Per facilitar aquests terminis, el CGPJ també insta les sales de govern a aprovar abans de l’1 de juny el règim de permanència dels jutges durant el període ordinari de vacances. S’utilitzarà com a criteri, en primer lloc, la concentració en el mes d’agost del període de gaudi de vacances de jutges per poder intensificar en els mesos de juliol i setembre la celebració de judicis i compareixences.