Per exemple, s’ha tingut en compte la taxa de mortalitat prematura, el tant per cent de població amb rendes anuals inferiors a 18.000 € , o el percentatge de població amb nivell d’instrucció baix. Utilitzant aquest nou indicador, s’ha vist que hi havia EAP que no rebien suficient pressupost en comparació amb altres, i per tal d’equilibrar aquesta situació Salut ha decidit destinar 13 milions d’euros extra (65 milions d’euros en cinc anys). Per ser més concrets, 155 EAP rebran aquesta injecció de recursos suplementària, 21 dels quals són de Barcelona.

L’objectiu és que en un termini màxim de cinc anys, tots aquests equips sanitaris hagin aconseguit el finançament “que els falta”. Per aquest motiu, s’han dividit els 155 EAP en quatre parts o quartils. El primer, conformat per les plantilles amb un diferencial més baix, rebrà un increment del 40 % del seu pressupost segons l’antic finançament. El segon quartil, un 30 %, i el tercer i el quart un 25 %. En el primer sector hi trobem sis EAP de Barcelona: els de 8I Chafarinas (175.000 €), 8G Roquetes (108.000 €), 8E Rio de Janeiro – Verdum (92.000 €), 10I La Pau (71.000 €), 8H Ciutat Meridiana (65.000 €) i 9E Bon Pastor (63.000 €). En el segon quartil n’hi ha  dos més (76C el Carmel i 8F la Guineueta), i a l’última franja 13 (7E Sant Rafael, 6B Vila de Gràcia, 10H Sant Martí, 7F Lisboa, 7D Lisboa, 76G Guinardó, 3E Sants, 6C Lesseps, 10C Poble Nou, 10F Camp de l’Arpa, 2I Sagrada Família, 3G Numància). Això sí, com a màxim poden rebre un augment de 200.000 euros, i com a mínim un de 30.000 euros.

Aquests recursos s’han de destinar exclusivament a recursos humans, és a dir, a millorar la qualitat i/o quantitat de la plantilla dels Equips d’Atenció Primària. Amb la nova fórmula d’assignació de recursos de l’atenció primària, “tots els EAP més afavorits són aquells que presenten un índex socioeconòmic més desfavorable”, i la gran part d’aquestes 155 plantilles hauran “eixugat” el diferencial abans dels cinc anys previstos.

Cobertura de substitucions

El Departament de Salut també ha informat que es destinaran 10,9 M € més per poder augmentar el nombre de treballadors en condició de substituts contractats i, per tant, les hores totals del personal. Segons David Elvira, director del Servei Català de Salut, “així recuperem el 50 % de la disminució patida entre el 2011 i el 2016“.