Comencen les obres a l’anomenat sector Colorantes-Renfe, al Districte Municipal de Sant Andreu, que serviran per millorar-ne la connectivitat. La primera fase d’urbanització consisteix en la construcció d’un terraplè per anivellar els terrenys amb la resta de la ciutat.

La parcel·la se situa entre els carrers de Fernando Pessoa, Palomar i la platja de vies. Gran part d’aquest solar està actualment a nivell de les vies i la futura urbanització estarà al de la ciutat. El terraplè a executar tindrà una altura d’uns 8-9 metres i permetrà incrementar el trànsit rodat de la zona. Els treballs disposen d’una inversió de 2,7 milions d’euros i s’acabaran durant el segon trimestre del 2023.

Els treballs a executar són, entre d’altres, l’enderroc de paviments, murs i d’un magatzem existents dins el solar, transportant les restes als abocadors homologats; el sanejament del terreny, el terraplè i precàrregues, i treballs auxiliars de topografia i auscultació.

Afectacions per entrada i sortida de camions

Tots els treballs es desenvoluparan dins el solar ja tancat, per la qual cosa les afeccions produïdes es deuran a l’entrada i sortida dels camions que transportin les terres i els seus recorreguts dins l’àmbit urbà. Respecte a l’entrada i sortida d’aquests vehicles, es farà per l’accés habilitat al carrer de Palomar, en front del carrer de l’Andana de l’Estació. El transport que arribi des de la ronda del Litoral ho farà pel carrer de Palomar i per la resta d’itineraris l’entrada serà des del carrer de l’Andana de l’Estació. La sortida de camions serà sempre des del carrer de Palomar en direcció a la ronda del Litoral.