Pel que fa a les matèries, torna la tria entre religió i cultura i valors ètics, una assignatura que també inclourà aspectes de cultura religiosa perquè, segons Rigau, “una ciutadania culta ha de comprendre i valorar les manifestacions que procedeixen d’arrels culturals i religioses presents al nostre món.

Els estudiants podran obtenir la titulació d’ESO mitjançant dues vies:  l’acadèmica -dirigida a estudiar batxillerat- o l’aplicada -enfocada a la formació professional- . En el primer cas, el currículum haurà d’incloure, com a mínim, dues de les assignatures següents: llatí, economia, biologia i geologia, física i química; els alumnes que vulguin cursar formació professional hauran d’escollir entre ciències aplicades a l’activitat professional, emprenedoria i tecnologia.

Una altra novetat del nou decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària que entrarà en vigor el curs 2015-2016 és la introducció d’un pla de serveis a la comunitat que s’implantarà, de moment, en 302 centres de tot Catalunya. L’objectiu, ha explicat la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, és combatre “l’individualisme imperant” en la societat.