L’increment més gran ha estat per a la formació professional

, concretament en els cicles formatius de grau superior, que ha tingut un 52 % més de matriculacions respecte a fa 10 anys. L’augment s’ha vist més acusat en els centres privats que no pas en els públics. D’altra banda, el batxillerat és l’opció majoritària, un 74 %, dels qui acaben els estudis obligatoris.

Tant als cicles de grau superior com al batxillerat, les dones són majoria, representen un 54 % de l’alumnat. En canvi, són minoria en els cicles formatius de grau mitjà i els programes de qualificació inicial. Pel que fa els alumnes estrangers, són un terç dels joves d’entre 16 i 18 anys que estan repetint un curs de l’ESO. A les escoles d’adults en són un de cada quatre. Són dades del primer informe Educació postobligatòria i pràctiques educatives comunitàries, que a partir d’ara es farà dues vegades l’any i que analitza l’educació postobligatòria i per a adults a la ciutat.

Diferències per districtes

També remarquen que els districtes tenen una presència desigual de centres de formació professional i deriva, segons l’estudi, en el tipus de formació de la ciutadania d’aquests barris. L’Eixample és el que acumula més oferta, mentre que Sant Andreu o Gràcia no tenen cap centre públic de formació professional. A més, els centres públics de Nou Barris de grau mitjà tenen de mitjana 32 alumnes per classe, mentre que a la resta de districtes n’hi ha 24.