La proximitat del domicili a l’escola és un dels criteris generals que es tenen en compte per establir un ordre de prioritat en l’accés al centre . La llista de centres de proximitat a un domicili relaciona els centres on es pot obtenir la màxima puntuació a l’hora de sol·licitar-hi una plaça escolar, si es demana en primera opció. A efectes d’aplicació del criteri de proximitat a un centre, quan el nombre de sol·licituds és superior al de llocs escolars disponibles, el Consorci delimita unes àrees d’influència, que recentment el Consorci ha ampliat i ha publicat al web juntament amb els criteris segons la franja d’edat i que relaciona els centres on es pot obtenir la màxima puntuació a l’hora de sol·licitar-hi una plaça escolar, si es demana en primera opció.